بررسی بافت شناسی تغییرات غدد جنسی پس از تجویز هورمون 17 آلفا –متیل تستوسترون درماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

نویسندگان

چکیده

هدف: بررسی بافت شناسی غدد جنسی ماهیان قزل آلای رنگین کمانی که به منظور تغییر جنسیت به نر تحت تجویز هورمون 17 آلفا – متیل تستوسترون قرار گرفته بودند.
طرح: مطالعه توصیفی
حیوانات : ماهی قزل آلای رنگین کمان
روش: تجویز هورمون 17 آلفا- متیل تستوسترون (MT) با استفاده از دو روش غطه وری وخوراکی در دو فصل و د ر5 و 11 تیمار ومنظور نمودن یک گروه شاهد درهر فصل‘ تجویز 250 میکروگرم در لیتر هورمون MT
به تخمهای چشم زده و لاروهای دارای کیسه زرده در دو نوبت 2 ساعته با فواصل زمانی 4 و 8 روز در روش غوطه وری ‘ تجویز مقادیر 3,2,1,0/5ppm و 30 هورمون MT به لاروها از زمان شروع تغذیه فعال برای دوره های زمانی 60‘70‘90و 120 روزه در روش خوراکی ‘ تهیه لامهای بافتی از غدد جنسی 20 عدد ماهی از هریک از تیمارهای فصل اول و دوم به ترتیب در سن 24 و11 ماهگی . بررسی تغییرات بافتی احتمالی در غدد جنسی و نیز تعیین نسبتهای جنسی (نر‘ ماده ‘ جنسیت بینابینی و عقیمی) درهر تیمار ونیز درگروه شاهد
نتایج: درمقاطع بافت شناسی غدد جنسی ماهیان درتیمارهای هر دوفصل ‘ وضعیت های جنسی نر‘ ماده‘ جنسیت بینابینی وعقیمی مشاهده گردید. درمقاطع بافت شناسی بیضه یکی ازماهیان نر فصل اول‘ درمیان انبوه سلولهای اسپرماتوزوئید ‘ چند عدد فولیکول نیز مشاهده شد. در جنسیت بینابینی ‘ سلولهای جنسی نر وماده در کنا ریکدیگر مشاهده شدند. و درحالت عقیمی که خود شامل سه گروه نر عقیم ‘ ماده عقیم وکاملا عقیم گردید. غددجنسی به طو رنسبی و یا مطلق عار ی از سلولهای جنسی نر یا ماده بودند. غدد جنسی به طور نسبی و یا مطلق عاری از سلولهای جنسی نر با ماده بودند. درمقاطع بافت غدد جنسی تعداد ی ازماهیان نرعقیم وماهیان دارای جنسیت بینابینی درتیمارهای فصل اول و بعضی از ماهیان نر در تیمارهای فصل دوم‘ سیستمهایی که مملو از اسپرماتوزوئید بودند در مجاورت سلولهای تمایز نیافته مشاهده گردید.
نتیجه گیری : با توجه به مشاهدات بافت شناسی در این مطالعه می توان اظهار داشت که ایجاد نر سازی با روش تجویز خوراکی هورمون 17 آلفا-متیل تستوسترون میسر می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: Study of histological changes in gonads of fish
received a variety treatment of 1 7-a methyl testosterone.
Animals: Rainbow trout ( Oncorhynchus mykiss).
Design: Descriptive study.
Methods: Application of 17-a methyl testosterone (MT)
using immersion and/or oral administration methods in two
seasons and in 5 and 11 treatments along with a control
group with no hormonal treatment for each season,
respectively. In immersion method eyed eggs and larvae
were immersed in 250 mg/l MT bath for 2 hours twice 4
and 8 days apart. In oral administration method newly
feeding larvae were fed with food containing 0.5, 1, 2, 3
and 30 ppm MT for 60, 70, 90 and 120 days after
commencing active feeding. Histological examination was
carried out on gonads of 20 fish from each treatment as
well as control group at the age of 11 and 24 months for two seasonal groups of fish, respectively.
Results: Masculinization and sterilization were
successfully carried out on rainbow trout by using a variety
treatment of MT. A range of histological changes were
observed in gonads of different treatment groups. This
included histologically normal males, normal females,
intersex, totally atrophic gonads and sterile fish. [n some
testes a number of follicles were seen among the mass of
spermatozoa. In intersex gonads both male and female cell
types were observed alongside each other. Sterile gonads
could be categorized as: sterile males, sterile females as
well as completely sterile containing residual male cells,
residual female cells and no cells at all, respectively. In a
number of specimens spermatozoon cysts were typically
observed.
Conclusion: Application of 17-a methyl testosterone to
rainbow trout at early stages of development could
dramatically change the histological profile of gonads
ranging from functional testes, to interrex, to sterility.
J.Fac.Vet.Med. Univ. Tehran. 61,2:187-193,2006

کلیدواژه‌ها [English]

  • 17-a
  • gonads
  • methyl testosterone
  • Rainbow trout
  • sex reversal