مطالعه مورفولوژی وهیستومتری غده فوق کلیه سالم در گوسفند لری – بختیاری

نویسنده

چکیده

هدف: مقایسه ابعاد ونواحی قشری ومرکزی غدد فوق کلیه چپ و راست در گوسفند لری- بختیاری
طرح: مطالعه ای توصیفی
حیوانات : 100 زوج غدد فوق کلیه گوسفند لری – بختیاری
روش: در این تحقیق صد زوج غده فوق کلیه چپ و راست گوسفند در دوسن 6 ماه تا یک سال و یک تا 5/1 سال ا زکشتارگاه شهر کرد جمع آوری گردید. پس از وزن نمودن غدد‘ با استفاده از کولیس ابعاد هر غده از قبیل (طول ‘ عرض وضخامت) اندازه گیری وثبت گردید. جهت مطالعه میکروسکوپی مقاطعی از غدد فوق کلیه چپ وراست را جدانموده و پس از طی نمودن مراحل آماده سازی بافت و رنگ آمیزی هماتوکسیلین- ائوزین نواحی قسمت قشری آنها مشخص گردید. و اندازه آنها با روش میکرومتری اندازه گیری گردید. اطلاعات بدست آمده بین غدد فوق کلیه چپ و راست گوسفند مقایسه گردید.
تجزیه وتحلیل آماری : آزمون تی استیودنت
نتایج: در بررسی نتایج مشخص شد که میانگین وزن و طول غدد فوق کلیه سمت چپ درهر دو سن مورد مطالعه بیشتر ازراست بوده واختلاف معنی داری دارند. برخلاف سن 1 تا 5/1 سال‘ در سن 6 ماه تا یک سال میانگین عرض غده آدرنال سمت راست بیشتر از چپ بوده واختلاف حاصله از نظر آماری معنی دار بود. در مقایسه موارد اندزه گیری شده بین دوسن‘ تمام فاکتورها در سن 1 تا 5/1 سال بزرگتر بوده و از نظر آماری نیز اختلاف معنی داری دیده شد. (001/0>P) . در بررسی هیستومتری نواحی قشری و قسمت مرکزی مشخص گردید که در سن 1تا 5/1 سال اندازه نواحی قشری غده فوق کلیه راست بیشتر از چپ بود و بین ناحیه فاسیکولاتا درسمت راست (m 3450/00±43/30µ) و چپ (m 2766/ 66±144/33µ)
اختلاف معنی داری وجود دارد. نتیجه گیری : از نظر مرفولوژی غده فوق کلیه چپ نسبت به راست درگوسفند لری –بختیاری ابعاد بزرگتری دارد. در اندازه گیری نواحی قشری‘ ناحیه فاسیکولاتا در غده فوق کلیه راست دارای وسعت بیشتری درمقایسه با چپ داشته واختلاف حاصله در سن 5/1-1 سال بین سمت چپ و راست ازنظر آماری معنی دار است. (05/0>P).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: Comparison of dimensions and cortical zones
of left and right adrenal glands in Lori-Bakhtiari sheep. Design: Descriptive study. Animals: One hundered pairs of adrenal glands of Lori -
Bakhtiari sheep.
Procedure: One hundered pairs of normal adrenal glands
were collected in two age groups (6 month to 1 year and 1 - 1.5 years old) from Shahrekord abattoir. After collecting
the glands and weighing them, some parameters such as:
length, wide and thickness of them were measured by
caliper device. For histological studies, after tissue
preparation and H&E staining, cortical zones and
medullae of glands were recognized. The size of zones
were determined by micrometry.Values of left and right
adrenal glands and two ages were analyzed. Statistical analysis: t- student test.
Results: There was a significant difference between
dimensions of left and right adrenal glands. The mean
weight and length of left adrenal gland was greater than the
right. In 6 month to 1 year group the mean wide of right
adrenal was greater than left and there was a significant
difference between them. These Findings were in contrast
to 1-1.5 years old group. All of measured parameters in 1-
1.5 years group were larger than 6 month to 1 year group
(P<0.001). Histological studies revealed that, there Was a
significant difference in size of zona fasciculate between ‘left (2766.66±144.33j.tm) and right (3450.00 ± 43.3Opm)
adrenal glands in 1 - 1.5 years group.
Clinical implication: In Lori-Bakhtiari sheep, dimensions
of left adrenal gland was greater than the right one. The size of zona fasciculate in right adrenal gland was greater than the left one in 1-1.5 years group and the difference was
significant (P<0.05). J.Fac. Vet.Med. Univ. Tehran.
61,2:123-127,2006.

کلیدواژه‌ها [English]

  • adrenal gland
  • histometry
  • Lori-Bakhtiari sheep.