گزارش آلودگی انگلی شتر (کاملوس درومدار یوس ) از کشتارگاه کرمان

نویسندگان

چکیده

هدف: تعیین فون ومیزان شیوع انگلی درشتر (کاملوس درومداریوس) از کشتارگاه کرمان
طرح : بررسی نمونه
حیوانات: 60 نفر شتر کشتار شده درکشتارگاه کرمان
روش : بازرسی لوله گوارش‘ محوطه بطنی ‘ کبد‘ ریه ‘ حفرات بینی ‘ کلیه ‘ قلب وگسترش خون از نظر آلودگی به انگلهای مختلف. جدا کردن ‘شمارش وتعیین جنس و گونه انگلهای جدا شده (بدنبال شفاف شدن درلاکتوفنل ورنگ آمیزی با محلول رنگ اشتایدراستوکارمین) فوق انگلی سایر اندامها متعاقب مشاهده با چشم غیر مسلح وتکه تکه کردن آنها مورد مطالعه قرار گرفت. گسترش خون رنگ آمیزی شده نیز از نظر آلودگی انگلی مطالعه شد.
نتایج: ازمیان اندامهای بازرسی شده در لوله گوارش ‘ کبد‘ ریه ‘ حفرات بینی وگسترش خون آلودگی انگلی دیده شد. مجموعا ‘ هشت گونه انگل بر حسب اندامهای آلوده شامل: شیردان: همونکوس کونتورتوس (67/6 درصد‘ روده باریک : مونیزیا اکسپانسا)(5درصد) ‘ مونیزیا بندنی (67/6 درصد) ‘ استیلیزاگلوبیپونکتاتا (3/8 درصد) ‘ کبد: کیست هیداتیک (28 درصد) ‘ ریه: کیست هیداتیک (3/3 درصد) ‘ دیکتیوکولوس فیلاریا (10 درصد) ‘ حفرات بینی : سفالوپینا تیتیلاتور (3/63درصد ) ‘ گسترش خون: تریپانوزوما اوانسی (6/1درصد) دیده شد.
نتیجه گیری : کلیه انگلهای گزارش شده در این بررسی برای اولین بار از شترهای کرمان گزارش می شود. میانگین تعداد انگلهای گزارش شده بین 5/1 (کیست هیداتیک) و 5/27 عدد (همونکوس کونتوتوس ) متغییر بود. این تعداد انگل نمی توانند موجب بیماری در حیوانات آلوده شوند. البته دریک نفر شتر با تعداد 43 لاروسفالوپینا تیتیلاتور علائم عطسه وخرناس مشاهده گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: To determine the fauna and prevalence of
parasitic infections of camel (Camelus dromedarius) in
Kerman slaughterhouse.
Design: Sample Survey.
Animal: Sixty slaughtered camel in Kerman slaughterhouse.
Procedure: Examination of different organs (including
alimentary canal, abdominal cavity, liver, lung, kidneys,
heart) and blood smear for parasitic infections were done.
The parasites in the washed contents of alimentary canal,
lung and sliced organ were cleared in lactophenol or
stained with carmine acid collected, counted and indentified under the microscope. Blood smears were stained with Gimsa-stain.
Results: Alimentary tract, liver, lung, nasal cavity and
blood were infected tissues. Eight species of parasites were
detected in abomasum (Homoncus contortus;6.67%),
small intestine (Moniezia expansa,5%; M. benedeni,
6.67%; Stilesia globipunctata, 8.3%), Liver (hydatid cyst,
3.3%), lung (hydatid cyst, 28%; Dictyocaulus fl/aria,
10%), nasal cavity (Cephalopina titillator larvae, 63.3%),
blood: (Trypanosoma evansi, 1.6%).
Conclusion: For the first time we reported these parasites
in camel from Kerman. According to average, minimum
and maximum number of parasites recovered from infected animal no pathogenicity can be noticed for parasite burden
of examined animals. However one camel with 43 larvae of
Cephalopina titilattor in nasal cavity showed clinical
signs, such as sneeze and snort. J.Fac.Vet.Med. Univ.
Tehran. 61,2:165-168,2006.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abattoir
  • Camel
  • Kerman
  • parasite