بررسی فراوانی آلودگی به تیلریا در گوسفند و ارتباط متقابل آن با یافته های بالینی در کشتارگاه قائم شهر

نویسندگان

چکیده

هدف: این مطالعه به منظور تعیین میزان فراوانی آلودگی به تیلریا در گوسفند و ارتباط متقابل آن با یافته های بالینی صورت گرفت .
طرح : مطالعه میدانی.
حیوانات : سیصد رأس گوسفند .
روش کار : تعداد سیصد رأس گوسفند در تابستان 1379 در کشتارگاه قائم شهر تحت مطالعه بالینی و آزمایشگاهی قرار گرفتند . قبل از کشتار تعداد ضربان قلب ، تعداد تنفس ، درجه حرارت اخذ و عقده های لنفاوی و رنگ مخاطات ( چشم و واژن ) مورد بررسی قرار می گرفتند . همچنین قسمتهای مختلف بدن مورد بازرسی قرار گرفته و در صورت وجود کنه تعدادی از آنها برداشت می شدند . از هر گوسفند گسترش خونی از عروق گوش تهیه و بعد از فیکس شدن با متانول با گیمسا رنگ آمیزی می شدند و از نظر آلوده بودن به تیلریا مورد بررسی قرار می گرفتند .
تجزیه و تحلیل اماری : نتایج با استفاده از روش آماری آزمن " t " و مربع کای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .
نتایج ک از مجموع سیصد رأس گوسفند تحت مطالعه ، ( 13 درصد ) 39 رأس آلوده به تیلریا بودند . در 31 رأس کنه مشاهده شد که 30 رأس آلوده به هیالوماآناتولیکوم آناتولیکوم و یک رأس آلوده به ریپی سفالوس بورسا بود . تعداد ضربان قلب ، تعداد تنفس و عقده لنفاوی و رنگ مخاطات ( چشم و واژن ) همه گوسفندان طبیعی و فقط در یک رأس عقده لنفاوی پیش کتفی راست بزرگ بود و اختلافی ازاین نظر بین گوسفندان آلوده به طور معناداری بیشتر از گروه غیر آلوده بود( 05/0 < P) .
نتیجه گیری : از آنجایی که هیچ یک از گوسفندان آلوده به تیلریا در این مطالعه علایم بالینی بیماری را نشان نمی دادند به نظر می رسد که احتمالاً آلوده به تیلریااوویس بوده و یا اینکه قبلاً به تیلریا هیرسی آلوده شده و در زمان مطالعه جزء حاملین تیلریاهیرسی بودند .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: This study was carried out in order prevalence of
Theiler a infection and interrelatinship with clinical sign in sheep.
Design :Field study. Animals: Three hundred sheep.
Procedure: During summer season (2000) , 300 sheep were examined clinically and paraclinically at Ghaemshahr abattior. Before slaughter, body temperature, heart rate and respiratory rate of sheep were taken and inspection of lymph nodes and color of mucouse membrane (eye and vagina) were also assessed. All parts
of body surface were inspected for presence of tick and some of
them were collected. Smears of periphereal blood were prepared
frome car. All of smears were fixed with methanol and stained with Gimsa.
Statistical analysis: Results from this study were analysed with Student “t” test and Chi-square. Results: Out of 300 sheep the prepared blood smear showed that
39(13°/) sheep infected with Theileria. 3 1(10.3%) sheep infected with tick (30 1-Ivaloma anatolicurn anatolicum and I Ripycephalus bursa). Clinical examination showed that heart rate, respiratory
rate, lymph nodes and color of mucous membrane (eye and vagina)
in all of sheep were in normal range and one case suffered from
enlargement of right prescapular lymph node. There was no
significantly difference between two groups (infected and nonifected
sheep). Body temperature was significantly higher in infected group (P<0.05). Conclusion: Since none of infected sheep in this study showed the clinical sings of theileriosis, it seems that these sheep had been probably infected with Theileria ovis or had been infected with
Theileria hirci perior and were carriers at the time of study. J. Fee.
Vet. Med. Univ. Tehran. 58, 2: 101-103, 2003.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ghaemshar
  • sheep
  • Theileria