بررسی پارامترهای ویتامین A و بتاکاروتن سرم و کبد در گاو نژاد هلشتاین و دو رگه آن در طول یکسال در کشتارگاه قائم شهرستان تهران

نویسندگان

چکیده

هدف: این مطالعه به منظور تعیین میزان فراوانی آلودگی به تیلریا در گوسفند و ارتباط متقابل آن با یافته های بالینی صورت گرفت .
طرح : مطالعه میدانی.
حیوانات : سیصد رأس گوسفند .
روش کار : تعداد سیصد رأس گوسفند در تابستان 1379 در کشتارگاه قائم شهر تحت مطالعه بالینی و آزمایشگاهی قرار گرفتند . قبل از کشتار تعداد ضربان قلب ، تعداد تنفس ، درجه حرارت اخذ و عقده های لنفاوی و رنگ مخاطات ( چشم و واژن ) مورد بررسی قرار می گرفتند . همچنین قسمتهای مختلف بدن مورد بازرسی قرار گرفته و در صورت وجود کنه تعدادی از آنها برداشت می شدند . از هر گوسفند گسترش خونی از عروق گوش تهیه و بعد از فیکس شدن با متانول با گیمسا رنگ آمیزی می شدند و از نظر آلوده بودن به تیلریا مورد بررسی قرار می گرفتند .
تجزیه و تحلیل اماری : نتایج با استفاده از روش آماری آزمن " t " و مربع کای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .
نتایج ک از مجموع سیصد رأس گوسفند تحت مطالعه ، ( 13 درصد ) 39 رأس آلوده به تیلریا بودند . در 31 رأس کنه مشاهده شد که 30 رأس آلوده به هیالوماآناتولیکوم آناتولیکوم و یک رأس آلوده به ریپی سفالوس بورسا بود . تعداد ضربان قلب ، تعداد تنفس و عقده لنفاوی و رنگ مخاطات ( چشم و واژن ) همه گوسفندان طبیعی و فقط در یک رأس عقده لنفاوی پیش کتفی راست بزرگ بود و اختلافی ازاین نظر بین گوسفندان آلوده به طور معناداری بیشتر از گروه غیر آلوده بود( 05/0 < P) .
نتیجه گیری : از آنجایی که هیچ یک از گوسفندان آلوده به تیلریا در این مطالعه علایم بالینی بیماری را نشان نمی دادند به نظر می رسد که احتمالاً آلوده به تیلریااوویس بوده و یا اینکه قبلاً به تیلریا هیرسی آلوده شده و در زمان مطالعه جزء حاملین تیلریاهیرسی بودند .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Object: Determination of vitamin A and Beta caroten status in
Holestein cow.
Design: Cross sectional study.
Animals: A total of 342 blood and 371 liver samples from Holestein cows n both sexes and 5 age groups as <2, 2-3, 3-4, 4-5, 5< years.
Procedure: Livels of vit . A as well as 3 caroten were determined in serum and liver by a spectrophotometer at wave length of 325 and 453nm as follows:
Levels of vitamin A serum and liver = (0.000017 figure of Beta carotene)-absorbtion levels at 325nm/ 0.00182
Levels of B carotene In serum and liver = Absorption levels at 453nm/000258
Hex an was used as a blank.
Statistical analysis: Results were analyzed by ANOVA
Results: In this survey the levels of vitamin A and Beta carotene
of serum and liver were 67.2 ± 3.1, 85.5 + 4.0 ) g/dl and 189.3 +3.0, 21.1 ±1 g/g respectively. Differences of liver vitamin A levels in
4 and 5 age groups and also between these two age groups and others were significant (P<0.OOl). In the meanwhile levels of liver vitamin A and those of liver and serum 13 carotene of females were
significantly higher than of males. Effects of season alone and both
of season and sex, season and age, age and sex combinations were different. Apart from vitamin A and B carotene the relationship
among all the other variants of this survey were significant.
Conclusion: On the basis of the results of this survey effects of
nutrition and to some extent female and vitamin A and [3carotene
were highly considerable but high levels of liver vitamin A in winter were not explainable. J. Fac. Vet. Med. Univ. Tehran. 58,

کلیدواژه‌ها [English]

  • Holestein
  • Holestein cow
  • Liver vitamin A
  • Serum and liver beta carotene
  • Serum vitamin A