تأثیر تزریق دگزا متازون ب ایجاد لوتئولیز در تلیسه هلشتاین

نویسندگان

چکیده

هدف : بررسی احتمال باقی ماندن توان لوتئولیتیک داروی PGF2در دامهای تحت درمان با دگزامتازون .
طرح : آزمون کلینیکی ( درمان گروه جایگزین )
دام : هفده رأس تلیسه هولشتاین در سن 15 تا 17 ماهگی و متوسط وزن 340 کیلوگرم .
دارو: 1- دگزامتازون ( 15 میلیگرم ، کولوازون ، نوربروک ، انگستان ، داخل عضله )، 2- PGF2 (25 میلیگرم ، لوتالایز ، اپجان ، آمریکا ، داخل عضله ).
روش: نخست تعداد دامهایی که با تزریق PGF2 در روز 9 فحلی نشان دادند برآورد گردید ( گروه آزمایش ). برای اطمینان از وقوع لوتئولیز از بررسی پروژسترون سرم قبل ( روز 8 ) و پس ( روز 13) از تزریق PGF2 و مشاهده فحلی در دامها و بررسی جسم زرد از طریق توش رکتال استفاده شد.
تجزیه و تحلیل زرد در تمام 17 رأس دام گروه کنترل پس از تزریق PGF2 تحلیل رفت ولی در 6 رأس از 17 رأس گاو گروه آزمایش فعال باقی ماند ( 3/35 درصد ) ، تزریق دگزامتازون 24 ساعت قبل از تزریق مقادیر لوتئولیک PGF2 به طور معناداری از ایجاد لوتئولیز جلوگیری کرد ( 05/0 < P).
نتیجه گیری : به نظر می رسد توان لوتئولتیک PGF2 که در مواردی مانند همزمانی فحلی یا درمان عفونتهای رحمی مورد نیاز است در دامهای تحت درمان با داروی ضد التهاب استروئیدی دگزامتازون مکن است مختل گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: Study the effect of dexamethasone to inhibit induced corpus. luteal regression with PGF2 treatment.
Design: Clinical trail (Replacement treatment design) Animals: Seventeen Holstein heifers at 15- 17 month of age and 340kg mean body weight.
Treatment: 1-Dexamcthasonc (I 5mg,Im,Colvasone, Nor broke Co. England). 2- PGF2 (25mg ,Im , Lutalyse, Upjohn Co. USA)
Procedure: The numbers, of animals showing lutolysis after the injection of PGF2 . on day 9 of synchronized estrous cycle
(control group) were estimated and then, on the following estrous cycle, the numbers of animals showing lutolysis after the injection of dexamethasone on day 8 and PGF2 on day 9 (test group)
were estimated. Blood samples were collected on day 8 and 13 of
the cycle to assay serum progesterone levels and demonstrate the
activity of CL. Estrous detection and rectal polpation of corpus luteum were established through day 8 to 13 of the cycle Statistical analysis: Fisher exact (two tailed) test.
Results: Corpora lutea of 17 animals of control group (100%) were
regressed after the injection of the PGF2 but CLs of 6 animals of test group (35.3%) were not regressed. The injection of
dexaniethasone , 24h before the induction of luteolysis with PGF2
on day 9 of the estrous cycle significantly inhibited lutelysis
(P >005) CIinia1 Implications: it seems that luteolytic effect of PGF2 which is needed in the case of estrous synchronization and/or uterine infection, may be impaired in treated animal with dexamethasone
as an anti-inflamatory drug. J. Fac. Vet. Med. Univ. Tehran. 58, 2: 111-114, 2003.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dexamethasone
  • Dinaprost
  • Induction of luteolysis
  • Inhibition of luteolysis
  • PGF2