بررسی نحوه توزیع و مقایسه فعالیت آنزیم رودنیز در دستگاه ادراری و تناسلی نر و ماده گوسفند

نویسندگان

چکیده

هدف: تعیین وجود رودنیز در قسمتهای مختلف دستگاه ادراری و تناسلی و مقایسه فعالیت این آنزیم د راعضای مختلف این دو دستگاه با هم در گوسفند .
طرح : استفاده از روش سوربو و مقایسه داده های به دست آمده از روش سوربو با استفاده از روشهای آماری یعنی تستهای تی و وان وی در نرم افزار SPSS.
حیوانات : پنج نمونه از قسمتهای مختلف دستگاه ادراری و تناسلی نر و ماده گوسفند .
روش: در این بررسی میزان رودنیز با اندازه گیری تیوسولفات تولیدشده با استفاده از روش سوربو تعیین شد.
تجزیه و تحلیل آماری : آزمون یکطرفه ANOVA و آزمون " t " .
نتایج : بر اساس نتایج بدست آمده مشخص گردید که این آنزیم در قسمتهای مختلف دستگاه ادراری و تناسلی گوسفند وجود دارد. در بررسی فعالیت ویژه رودنیز در دستگاه ادراری مشخص شد که فعالیت رودنیز قسمت قشری کلیه در مقایسه با سایر قسمتهای این دستگاه بیشتر می باشد . همچنین در بررسی فعالیت رودنیز در دستگاه تناسلی گوسفند نر ( قوچ) مشخص شد که این آنزیم در تمامی قسمتهای این دستگاه دارای فعالیت می باشد ( هر چند به میزان ناچیز ) . بیضه و پروستات در مقایسه با سایر قسمتهای این دستگاه از میزان فعالیت بیشتری برخوردار بودند . همچنین بر اساس نتایج این تحقیق در تمامی قسمتهای دستگاه تناسلی گوسفند ماده ( میش ) رودنیز مشاهده گشت ( هر چند به میزان بسیار کم ) . مخاط گردن رحم در گوسفند ماده نسبت به سایر قسمتها ( در سطح 05/0 ? P) نشان داد.
نتیجه گیری : از بالابودن میزان رودنیز در بخش قشری کلیه می توان نتیجه گرفت که احتمالاً بخش قشری کلیه مانند کبد نقش مهمی را در سم زدایی سیانور داراست . وجود رودنیز در این ترشحات و در سلولهای سرتولی موجود در بیضه احتمالاً به عنوان سک وظیفه دفاعی برای محافظت از اسپرماتوزوئیدها در برابر خطرات ناشی از وجود سیانور عمل می کند .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: Determination of rhodanese and comparing it’s activity in urogenital system of sheep.
Design: Rhodanese was assayed by using Sorbo’s method and obtained data were analysed via t student test and one way ANOVA.
Animals: Five male and female urogenital system of sheep.
Procedure: Rhodanese activity was determinated via measuring of potassium thiosulfate based on Sorbo’s method. The data were analysed based on the t student test and one way analysis variance.
Rhodanese activity of different parts of a system was analysed by student test and rhodanese activity in each system was compared with other system by one way analysis.
Stastical analysis: Student “t” test and one way ANOVA.
Results: The rhodanese activity was observed in different parts
of male and female of sheep urogenital system. Rhodancse activity in kidney cortex was more than other parts of kidney. Rhodanese activity was also observed in all parts of ram genital system, but it’s activity was very low, except testis and prostate gland. Rhodanese activity in testis and prostste gland was higher than other parts of
urogenital system (P£ 0/05). Rhodancse activity in ewe genital system compaired to her kidney cortex and her liver was lower and it’s activity in cervix mucosa was higher than other parts of this
system (P£ 0/05) .
Conclusion: High rate of rhodanese activity in kidney cortex was
indicated that kidney cortex is very importante for cyanid detoxification such as liver. High rate of rhodanese activity in prostate gland
and testis indicated that they have an importante role for supporting
and protecting of spermatozoids. J. Fac. Vet. Med. Univ. Tehran. 58, 2. 115420, 2003.

کلیدواژه‌ها [English]

  • enzyme
  • Rhodancsc
  • sheep
  • Urogenital system