گزارش یک مورد اریتروبلاستوز در یک توله سگ شینلو 5 ماهه

نویسندگان

چکیده

هدف: بررسی بیماری اریتروپلاستوز در توله سگ شینلو 5 ماهه
حیوانات : سگ .
روش: تشخیص بیماری از طریق آزمایشات هماتولوژیک خون : شمارش گلبولهای سفید ، تشخیص تفریقی گلبولهای سفید ، شمارش گلبولهای قرمز و هماتوکریت .
نتایج : در آزمایش خون ( CBC) بیمار مورد نظر سلولهای نابالغ رده اریتروسیتی شامل پرواریتروبلاست ، اریتروبلاست بازوفیل ، اریتروبلاست پلی کروماتوفیل و اریتروبلاست اسیدوفیل مشاهده گردید . تعداد گلبولهای قرمز هسته دار ( NRBC) 44 درصد تعداد کل گلبولهای سفید 24750 در میکرولیتر بودند . همچنین لکوسیتوز نوتروفیلی خفیف وجود داشت .
نتیجه گیری : با مشاهده نتایج فوق به احتمال زیاد این حیوان درمراحل اولیه لوسمی اریتروپلاست و یا اختلاف میلوپرولیفراتیو قرار دارد. مراجعات بعدی بیمار جهت تشخیص نهایی ضروری می باشد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: Determination of erythroblastosis in a 5 months old Chicnloo dog.
Animal: dog.
Procedure: Clinical diagnosis of the disease by haematologic tests of blood as: Cell blood count (CBC), differencial count of white blood cells and hematocrit.
Result: In the haematological tests, there were evidence of immature erythroid cell series in the blood of this patient as: proerythroblast, basophilic erythrocyte, polychromatophilic erythrocyte and acidophilic erythrocyte. It was revealed 44% neuclated red cells (NRBC), total WBC 24750/uI, and corrected WBC = 17181/uI. Therefore there was a mild leukocytosis with neutrophilia. Clinical Implication: It is suggested that the recent case seems to be ii the first stages of myeloproliferative disorders or erythroblastic leukaemia. More investigation is needed to achieve the final diagnosis of this patient problem. J. Fac. Vet. Med. Univ. Tehran. 58, 2: 121-123, 2003.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Erythroblastic leukacmia
  • German sheeperd dog
  • Myloproliferative disorders
  • Polycythcmiae