یافته های سرولوژی عفونت لپتوسپیرانی در سگهای تهران و حومه با آزمایش آگلوتیناسیون میکروسکوپی

نویسندگان

چکیده

هدف: بررسی فراوانی آلودگی لپتوسپیرانی در سگهای تهران و حومه به کمک روشهای سرولوژی و تعیین سروتیپ های درگیر لپتوسپیرانی .
طرح: مطالعه سرواپیدمیولوژی لپتوسپیروز در شرایط طبیعی ( غیر تجربی ) و مشخص نمودن رابطه فاکتورهای سن ، جنس و محیط زندگی با موارد مثبت سرمی .
حیوانات : سیصد قلاده سگهای انتخابی از بین سگهای ارجاعی به درمانگاه دامهای کوچک دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران که سابقه واکسیناسیون هیچ کدام از انواع واکسنهای سروتیپ های جنس لپتوسپیرا را نداشتند ( بین 3 تا 132 ماهه ) و بتدریج طی قریب دو سال که به دلایل مختلف به درمانگاه ارجاع شدند.
روش : بررسی سرولوژی لپتوسپیروز سگهای تحت مطالعه با روش آگلوتیناسیون میکروسکپی ( MAT) روی نمونه های سرم جمع آوری شده در رقتهای مختلف ( از 100/1 تا 800/1 ) انجام گرفت و مواردی را که در رقت یکصدم یا بیشتر حدود پنجاه درصد اجرام لپتوسپیرانی MAT را نشان دادند ، به عنوان موارد مثبت به ثبت رسیدند . نمونه های ادرار سگهایی که از نظر سرولوژی مثبت بودند در شرایط استریل در محیطهای اختصاصی فلچر و EMJH و گاردنر رازی کشت داده شدند .
تجزیه و تحلیل آماری : از آزمون مربع کای به منظور بررسی ارتباط بین جنس ، محل نگهداری حیوانات ( خانگی یا روستایی ) و سروگروپ های مثبت یا منفی با MAT استفاده شد .
نتایج : بر اساس نتایج ، موارد مثبت سرمی در رقت یکصدم ( حداقل به یکی از سروگروپ های لپتوسپیرا برابر با 31 درصد ( 93 مورد از 300 مورد ) بود. سروگروپ های غالب آلوده کننده به صورت انفرادی در این مطالعه ( در رقت یکصدم یا بالاتر ) به ترتیب سروگروپ های کانیکولا برابر با 9 درصد ، ایکتروهموراژیه برابر با 6 درصد و گریپوتایفوزا برابر با 66/3 درصد بودند. توزیع فراوانی نسبی وقوع سروگروپ ها به صورت چندتایی با همان شرایط به شرح زیر بود:
1- کانیکولا + گریپوتایفوزا ( 33/3 درصد ) ، 2- کانیکولا + ایکتروهموراژیه ( 3 درصد ) ، 3- گریپوتایفوزا + ایکتروهموراژیه (66/0 درصد ) ، 4- کانیکولا + ایکتروهموراژیه + گریپوتایفوزا ،( 33/5 درصد ) . آنالیز آماری نشان داد ، اگرچه فراوانی آلودگی در سگهای جنس نر و روستایی بیشتر از سگهای جنس ماده و شهری ( خانگی ) بوده است ، اما اختلاف آماری بین آنها معنادار نبود . در کشت نمونه های ادرار سگهای سرم مثبت ( 93 مورد از 300 مورد ) در محیطهای اختصاصی هیچ گونه اجرام لپتوسپیرانی جدا نشد .
نتیجه گیری : نتایج این مطالعه نشان داد که اولاً : از نظر سرولوژی موارد مثبت لپتوسپیرانی در بین سگهای تهران و حومه وجود دارد. ثانیاً : سه سروگروپ کانیکولاایکتروهموراژیه و گریپوتایفوزا به ترتیب نقشهای بیشتر ، متوسط و کمتر را در سگهای سرم مثبت داشته اند و باید همیشه از نظر بهداشت عمومی این مطلب مورد توجه قرار گیرد . لذا پیشنهاد می شود برای پیشگیری از انتشار لپتوسپیروز سگها درتهران و حومه از واکنشهای پلی والان حاوی سروتیپ های کانیکولا ایکتروهموراژیه و گریپوتایفوزا استفاده شود .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objectives: Study of the frequency rate of leptospiral infection in dogs of Tehran area by serological procedures and detecting leptospiral antibobies in positive cases and identifying the serogroups of leptospiral antibodies by serogrouping them in the studied population of dogs in Tehran and surrounding areas.
Design: A research project was designed to determine seroepidemiologic status of canine leptospirosis in order to find out the relationship between natural positive cases and some important factors such as age, sex, and environmental conditions of animals.
Animals: Three hundred dogs were selected among the non- vaccinated dogs against canine leptospirosis , referred to Small Animal Clinic of Tehran University within two years. These dogs which were 3 months to 11 years old involved the studied population of dogs in Tehran area.
Procedure: Serologic survey was conducted by MAT at different dilutions on 300 blood serum samples which were collected from selective dogs. The minimum dilution of each serum sample was 1:100 and the maximum dilution was 1:800. Urine samples from dogs that were serologically positive (93 cases) were collected in aseptic conditions or through cystosynthesis technique and were cultured in specific mediums such as Fletcher, Elinghausen and Razi-Gardner broth mediums (solid and semi-solid).
Statistical analysis: Chi square test was used for statistical analysis of data.
Results: On the basis of MAT procedure, 93 out of 300 dogs (31.00 %) showed positive reactions in serological examination at 1: 100 dilution of serum titer against to one or more leptospiral serogroups that were used in this research project. The dominant serogroups were Canicola (9.00%), Icterohaemorrhagiae (6.00%) and Grippotyphosa (3.67%) as individual seroproup, respectively. The seroprevalence rate of canine leptospirosis ,obtained by MAT at
1:100 dilution titer of serum samples, in multiserogroups were as follow: 1 . Canicola & Grippotophosa (3.33%). 2. Canicola & Icterohaemorrhagiae (3.00%). 3.Gropo1yphosa & lctemhaemorrhagiae (0.67%). 4. Gr4opotvpho.ca & Icterohaemorrhagiae & Canicola (5.33%).
Conclusion: Considering of seroepidemiologic findings in this study, in order to prevention of canine leptospirosis among
the companion animals as well as in farmer dogs , the authors
suggest and recommend the vaccination of all dogs with polyvallant vaccine of canine leptospirosis against Leptospiral serotypes of canicola, icterohaeniorrhagiae and grippotyphasa in Tehran area and suburbs. J. Fac. Vet. Med. Univ. Tehran. 58, 2: 133-137, 2003.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Canine leptospirosis
  • Iran
  • Serogroups
  • serology
  • Tehran area