بررسی شکل ظاهری و تعیین ابعاد زایده گوش خوکی در گاوهای هلشتاین و دو رگ ایرانی

نویسندگان

چکیده

هدف: برسی شکل ظاهری و ابعاد زایده گوشخوکی در گاوهای نژاد هلشتاین و گاوهای دورگ ایرانی .
طرح : بررسی مقطعی
حیوانات : زایده گوش خوکی هفتاد و دو رأس گاو هلشتاین و دو رگ ایرانی از هر دو جنس .
روش: در این تحقیق شکل ظاهری و ابعاد زایده گوش خوکی 72 رأس گاوهای کشتاری از دو نژاد هلشتاین و دو رگ از کشتارگاه صنعتی فارس مورد بررسی قرار گرفت که از این تعداد 38 رأس نر و 34 رأس ماده بودند . این گاوها از نظر سنی به 3 رده سنی 2-0 سال و 4 سال به بالا تقسیم شده بودند .
تجزیه و تحلیل آماری : آنالیز واریانس و چند گانه دانکن برای اختلاف وزن و ابعاد در گروه های مورد مطالعه .
نتایج : نتایج حاصله نشان داد که برخی از دامها بیش از یک زایده داشتند و در 3 رأس از دامها زایده بسیار کوچکی حدود 1 سانتیمتر مشاهده گردید. میانگین وزن زایده گوش خوکی بین دو جنس نر وماده از اختلاف آماری معناداری برخوردار بود( 05/0 < P) و میانگین وزن زایده گوش خوکی در جنس نر بیشتر از جنس ماده می باشد . از این نظر اختلاف آماری معناداری بین گروه های سنی مختلف مشاهده نشد . از نظر نژادی نیز هیچ گونه اختلاف آماری معناداری مشاهده نشد . طول و عرض زایده گوش خوکی در رابطه با سه فاکتور سن و جنس و نژاد مورد بررسی قرار گرفت و هیچ گونه اختلاف آماری معناداری مشاهده نشد .
نتیجه گیری : در پایان با توجه به یافته های مشاهده ای و نتایج آماری موجود در این مطالعه می توان اظهار داشت که زایده گوش خوکی در گاوهای نر هر دو نژاد سنگینتر و از لحاظ ظاهری کاملاً متنوع می باشد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: Determination of morphology of the pig’s ear in Iranian Ho stein and crossbred cattle. Design: Cross sectional study.
Animals: Pig’s ear from 72 Iranian Holstein and crossbred cattle.
Procedure: In this investigation the pig s ear shape and size of 72
cattle (38 male and 34 female) of Holstein and crossbred in Shiraz slaughter house were studied. According to their age, cattle were allocated into three groups including: 0-2 years, 2-4 years and older than 4 years.
Statical analysis: ANOVA and Duncan Multiple range test.
Results: Some animals possessed extra appendix and in three of
them a small appendix of about one cm length.
Statistical analysis revealed that males had heavier pig’s ear than females (P<0.05). There was no significant difference between treatment groups. No significant difference was observed between the two breeds. Dimensions of the pig’s ear including length and width were compared in accordance with age, sex and breed, and no significant
difference was observed.
Conclusion: The results reveal that the pig’s car of male cattle is heavier in both breeds and very different in shape. J. Fac.
Vet. Med. Univ. Tehran. 58, 2: 145-148, 2003.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abomasal displacement
  • Cattle
  • crossbred
  • Holstein
  • Pig’s ear