اولین گزارش توموردیس ژرمینومای تخمدان طیور در ایران

نویسندگان

چکیده

هدف: تلاش برای تشخیص توده ای توموری در تخمدان یک قطعه مرغ.
طرح : مطالعه موردی .
حیوانات : یک قطعه مرغ از یک گله مادر گوشتی 60000 قطعه ای در سن 52 هفتگی از نژاد آرین .
روش: ده قطعه مرغ از گله مذکور برای یافتن علت افت تولید کالبد گشایی گردید . در یکی از لاشه ها توده ای در محل تخمدان مشاهده شد که پس از ثبت مشخصات ظاهری و اندازه گیری ابعاد آن ، در فرمالین 10 درصد بافر خنثی پایدار و سپس نمونه های بافتی مناسب از آن برداشته شد . بعد از انجام مراحل آماده سازی بافتی و تهیه بلوکهای پارافینی ، مقاطعی به قطر 5 تهیه و به روش H&E رنگ آمیزی گردید .
نتایج : در مشاهدات ماکروسکوپی توده ای تقریباً کروی به قطر حدود 5 سانتیمتر با سطحی نسبتاً ناصاف در محل تخمدان چپ مشاهده گردید که از نظر قوام سفت و توپر و پس از برش دادن ، سطح مقطعی نسبتاً یکنواخت ، لوبوله و به رنگ زرد مایل به سفید داشت و از سطح قدامی داخلی بر روی سروز روده باریک کاشته شده بود . مرغ مبتلا آثاری از تغییرات صفات ثانویه جنسی را نشان نمی داد . در مطالعه ریزبینی ، سلولهای توموری گرد تا چندوجهی دارای هسته های هیپرکروماتیک مرکزی با غشاء هسته کاملاً مشخص و هستک های بزرگ و پررنگ مشاهده می شدند . سیتوپلاسم این سلولها کم ، ائوزینوفیلیک ، دانه دار و به طور ملایم واکوئله بود. دستجات سلولهای توموری ، به وسیله استرومای همبندی ظریفی ، ساختمانهای مدور لوله مانند یا رشته های کشیده طناب مانند ایجاد کرده بودند . سیمای ریزبینی تومور شبیه سمینوما بود. با وجود آمبولی سلولهای سرطانی درعروق خونی قسمت مرکزی تخمدان ، متاستاز به اندامهای دیگر رخ نداده بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: Diagnosis of a tumor mass of the ovary of a hen.
Design: Case study Animals: A 52-week-old layer hen from a 60000-Aryan-broilcr
breeder flock.
Procedure: Ten layer hen carcasses necropsied to find out cause of production drop in a broiler breeder flock. A tumor mass was encountered at the site of the ovary in one hen. Macroscopic
characteristics of the mass were recorded and fi0078ed in 10% neutral
buffered formalin paraffin blocks were made sectioned at 5t and stained with Haematoxylin and Eosin (H&E).
Results: Macroscopically, a solid, rough and relatively spherical
mass (5 cm in diameter) observed on the left ovary. The mass was
firm, lobulated and yellowish-white on the cut surface and was located craniomedially on the small intestine scrosa. The bird
showed no signs of virilism. The neoplastic cells were round to
polyhedral in shape with hyper chromatic nuclei and well-defined
nuclear membranes and prominent nucleoli microscopically. The cells had scanty, finely granular, eosinophilic and vacuolated cytoplasm. Fine fibrous septa separated the cells to tubular like
strictures or cord-like elongated strands, whose appearance was
identical to that of testicular seminoma. There were no metastases
to other organs
Clinical implications: According to morphologic characteristics, biclogical behavior and especially histopathologic findings, the
mass was diagnosed as dysgerminoina. The macroscopic and
microscopic findings were similar to the other reports. Further
studies are necessary for dysgerminoma to determine its significance and prevalence in poultry industry in Iran, J. Fac. Vet. Med. Univ.
Tehran. 58,2: 155-157, 2003.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Broiler Breeder
  • Dysgerminoma
  • ovary