مقایسه اثر پروبیوتیک و آنتی بیوتیک بر سیستم ایمنی جوجه های گوشتی

نویسندگان

چکیده

هدف : مقایسه تأثیر مصرف پروبیوتیک و آنتی بیوتیک بر عملکرد جوجه های گوشتی و مقاومت این پرندگان در مقابل عوامل استرسزا و بیماریزا.
طرح : کاملاً تصادفی با 4 تیمار و هر تیمار شامل 4 تکرار .
حیوانات : 400 قطعه جوجه گوشتی نر سویه رأس .
روش : جوجه های به 4 گروه تقسیم شدند . جوجه های یک گروه به عنوان گروه شاهد با جیره غذایی فاقد هر گونه آنتی بیوتیک و داروی ضد کوکسیدیوزی تغذیه شدند . به جیره غذایی گروه دوم میزان 02/0 درصد از پریمیکس آنتی بیوتیک ویرجینیامایسین 10 درصد اضافه گردید و به جیره های غذایی گروههای سوم و چهارم به ترتیب 05/0 و 1/0 درصد پروبیوتیک بیوپلوس 2ب که حاوی مقادیر مساوی دو باکتری بود اضافه گردید . در تمام طول آزمایش ، جوجه ها به طور آزاد به آب و غذا دسترسی داشتند . تعداد گلبول های سفید و نسبت هتروفیل به لنفوسیت در نمونه های خون در 42 روزگی سنجیده شد . به جوجه ها واکسن بیماری نیوکاسل داده شد و به تعدادی از آنها گلبول قرمز گوسفند تزریق شد و سپس بر روی نمونه های سرم خون آنها تست پادتن ضدنیوکاسل و پادتن ضد گلبول قرمز گوسفند انجام گرفت .
تجزیه و تحلیل آماری : داده های به دست آمده بر اساس آزمون تجزیه واریانس و با استفاده از برنامه آماری spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و برای مقایسه میانگینها از آزمون چند دامنه ای دانکن استفاده گردید .
نتایج : نتایج حاصل از این تحقیق نشان دادند که افزودن آنتی بیوتیک ویرجینامایسین به جیره غذایی در مقایسه با گروه شاهد و گروه های مصرف کننده پروبیوتیک تأثیر معنی داری در تعداد گلبولهای سفید و نسبت هتروفیل به لنفوسیت ، پادتن ضد گلبول قرمز گوسفند و پادتن ضد نیوکاسل نداشت . افزودن 1/0 درصد پروبیوتیک به جیره غذایی در مقایسه با گروه شاهد به طور معنی داری تعداد گلبولهای سفید را افزایش ، و نسبت هتروفیل به لنفوسیت را کاهش داد ( 05/0 < P). هرچند که افزودن 05/0 درصد پروبیوتیک به جیره غذایی در مقایسه با گروه شاهد تأثیر معنی داری در تعداد گلبولهای سفید و نسبت هتروفیل به لنفوسیت نداشت . افزودن سطوح مختلف پروبیوتیک بیوپلوس 2 ب در مقایسه با گروه شاهد تأثیر معنی داری در پادتن ضد گلبول قرمز گوسفند و پادتن ضد نیوکاسل نداشت .
نتیجه گیری : با توجه به نتایج این تحقیق به نظر می رسد پروبیوتیک بیوپلوس 2 ب بر روی سیستم ایمنی میزبان دارای تأثیر مثبت است .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: Comparison of the effect of probiotic Bioplus 2B and antibiotic virginiamycin on immune system of broiler chicks.
Design: Completely randomized design with 4 treatments and 4 replicates for each treatment.
Animals: Four hundred male Ross chicks.
Procedure: Chicks distributed randomly into four groups. First group chicks as control group received a diet without any antibiotic and coccidiostate. Second group received diet with 0.02% virginiamycin antibiotic premix 10% and for feeding the chicks in two other groups, 0.05% and 0.1% probiotic Bioplus 2B were added to the diet;, respectively. The probiotic contained two strains of orgamsms nanely Bacillus subtilis CH 201 and Bacillus licheniformis CH200. Feed and water were provided ad- libitum throughout the expcrimental period. White blood cells (WBC) count and ratio of heterophils to lymphocytes (H/L) measured in blood samples on day 42. The chicks were inoculated with antigens Newcastel disease virus (NDV) vaccine strain lasota and injected with sheep red blood cell, and were tested for antibody production.
Statistical analysis: Statistical evaluations were based on analysis of variance, using SPSS program and comparison of means were made using Dun cans multiple rang test.
Results: The supplemention of diet with antibiotic had no significant effect on WBC count, H/L, anti SRBC antibody and anti Newcastle antibody in comparison with control. The supplemented diet with 0.l% probiotic significantly increase WBC count and decrease HIL in comparision with control (p< 0.05). However, supplemented diet with 0.05% probiotic had no significant effect on WBC count and H/L in comparision with control. Supplemention diet with different levels of probiotic Bioplus 2B had no significant effects on antiSRBC antibody and antiNeweastle antibody compared with control. Conclusion: It seems that supplementation of diet with probiotic has positive effect on hosts immune system. J. Fac. Vet. Med. Univ. Tehran. 58, 2: 159-162, 2003.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antibiotic
  • broiler
  • immune response
  • Probiotic