برسی سرواپی دمیولوژی توکسوپلاسموز با روش IFA در دانشجویان دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز

نویسندگان

چکیده

هدف: بررسی سرواپی دمیولوژی توکسوپلاسموز در دانشجویان دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز با استفاده از روش ایمونوفلوئورسانس غیر مستقیم .
طرح : مطالعه مقطعی .
نمونه ها : سرم خون هشتاد و هفت دانشجوی داوطلب.
روش: خونگیری از هشتاد و هفت دانشجوی داوطلب با محدوده سنی 18 تا 35 سال شامل 55 زن و 32 مرد ، تهیه سرم و گروه بندی بر اساس فاکتورهای سن ، جنس ، سال ورود به دانشگاه و سابقه نگهداری از گربه ، انجام آزمایش ایمونوفلوئورسانس غیر مستقیم IFA و اندازه گیری تیتر پادتن ضد توکسوپلاسما در رقتهای 16/1 تا 256/1 .
تجزیه و تحلیل آماری : انجام آزمون مربع کای و فیشر اگزکت تست به منظور تعیین رابطه بین عفونت و فاکتورهای مورد مطالعه .
نتایج: از 87 نمونه سرمی مورد آزمایش ، 24 نمونه ( 6/27 درصد ) دارای تیتر آنتی بادی 16/1 یا بیشتر بودند . میزان شیوع آلودگی در دانشجویان 22 سال یا بیشتر 9/34 درصد و در دانشجویان زیر 22 سال 4/20 درصد بود . متغیرهای میزان شیوع آلودگی و سابقه نگهداری از گربه از یکدیگر مستقل بودند . متغیر میزان شیوع آلودگی با متغیرهای جنس ، سن و سال ورود به دانشگاه مرتبط بود .
نتیجه گیری : با توجه به نتایج تحقیق حاضر می توان اظهار داشت که میزان آلودگی با افزایش سن افزایش می یابد که احتمالاً به دلیل مواجهه بیشتر با انگل است . از طرفی ، بین میزان آلودگی و سابقه نگهداری از گربه ( میزبان قطعی ) ارتباطی به دست نیامد و این نشان می دهد که سایر راههای انتقال از جمله آلودگی از طریق مصرف گوشت و سبزیجات اهمیت بیشتری داشته است .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • IFA
  • Iran
  • seroepidemiology
  • Shiraz
  • Toxoplasmosis