کارآیی آزمایش انعقاد الکل درارزیابی شیر مخلوط گاو

نویسندگان

چکیده

هدف : در مراکز جمع آوری شیر و کارخانه های شیر پاستوریزه کشور به منظور شناسایی شیرهای خام با اسیدیته بالا ، شیرهای با بارمیکروبی بالا ، شیرهای ورم پستانی و شیرهای ناپایدار در برابر حرارت استرلیزاسیون از آزمایشی بنام " تست الکل " استفاده می شود . بعضی از پژوهشها ، همبستگی بین ناپایداری شیر در برابر اتانول و موارد فوق الذکر را تأیید ، و بعضی آن را رد نموده اند . این تحقیق با هدف ارزیابی کارآیی تست الکل جهت شناسایی شیرهای با اسیدیته بالا ، شیرهای با بار میکروبی بیش از حد مجاز و شیرهای ورم پستانی صورت گرفت .
روش: روی صد و چهل نمونه شیر مخلوط گاو ( Bulk milk) ، آزمایشهای اسیدیته قابل تیتر، شمارش کلی باکتریها ، CMT و تست الکل 68 درصد یک حجم و دو حجم انجام شد.
تجزیه و تحلیل آماری : به منظور تعیین میزان همبستگی نتایج حاصل از تست الکل با سایر آزمایشها از آزمون همبستگی رتبه ای اسپرمن استفاده شد . همچنین حساسیت و ویژگی تست الکل در موارد مختلف با استفاده از معادله های مربوطه محاسبه گردید .
نتایج : همبستگی بین نتیجه تست الکل یک حجم و دو حجم و آزمایش CMT و بار میکروبی معنی دار نبود ( 1/0 > P) . همبستگی بین نتیجه تست الکل یک حجم با اسیدیته معنی دار ولی بسیار ضعیف بود ( 05/0 < P، 18/0 = r) . همبستگی بین نتیجه تست الکل دو حجم با اسیدیته معنی دار نبود ( 1/0 < P). حساسیت و ویژگی تست الکل برای تفکیک شیرهای با اسیدیته طبیعی از شیرهای با اسیدیته بالاتر از حد استاندارد برای اتانول یک حجم به ترتیب 7/45 و 7/62 درصد و برای اتانول دو حجم 5/55 و 2/49 درصد بود . حساسیت و ویژگی تست الکل برای تفکیک شیرهای با بار میکروبی قابل قبول از شیرهای با بار میکروبی بالاتر از حد استاندارد برای اتانول یک حجم به ترتیب 3/41 و 5/62 درصد و برای اتانول دو حجم 3/53 و 5/48 درصد بود . حساسیت وویژگی تست الکل جهت تفکیک شیرهای نرمال از شیرهای CMT مثبت برای اتانول یک حجم به ترتیب 6/52 و 5/59 درصد و برای اتانول دو حجم 2/63 و 0/47 درصد بود.
نتیجه گیری : با توجه به همبستگی ضعیف و یا بدون معنای تست الکل با فاکتورهای بالا و حساسیت و ویژگی بسیار کم این تست می توان نتیجه گرفت که تست الکل ملاک ومعیار قابل قبولی برای ارزیابی شیر گاو از نظر اسیدیته ، بارمیکروبی و تعداد سلولهای سوماتیک شیر نیست . پیشنهاد می شود در مراکز جمع آوری شیر و کارخانه هایی که امکان انجام آزمایشها با ارزش و معتبر مثل اندازه گیری اسیدیته قابل تیتر ، شمارش سلولهای سوماتیک شیر و شمارش باکتریهای شیر وجود دارد .، از این آزمایش استفاده نشود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: Evaluation of efficacy of alcohol test to differentiate between acceptable and unacceptable bulk milk.
Procedure: One hundred fourty bulk milk samples from milk
colixtion centers around Shiraz were examined for titrable acidity, aerobic plate count (APC), California Mastitis Test (CMT) and
alcohol test with single and double volumes of 68° ethanol.
Statistical analysis: Correlation coefficients between alcohol stability and acidity, microbial quality and mastitic milk were
measured and sensitivity and specifity of alcohol test for evaluation of acidity, microbial quality and mastitic milk were calculated.
Results: No significant correlation was observed between alcohol
test (single and double volumes), CMT and the APC. Correlation
coefficient between single volume alcohol test and acidity was 0.18 (p<0.05). No significant correlation was detected between double volume alcohol test and acidity. The sensitivity of single and double
volume alcohol tests for differentiation between high acid milk (more than 16° Dornic) and normal milk (less than 16° Dornic)
wero 45.7% and 55.5%, respectively: and their specificity were
62.7% and 49.2%. Regarding microbial quality, sensitivity of single and double volume alcohol tests for differentiation between acceptable (APC<106 CFU/ml) and unacceptable milk (APC>l06 CFU/ml) were 4l.3% and 53.3%, and their specifity were 62.5% and 48.5 /. The sensitivity of single and double volume alcohol
tests for differentiation between normal milk (CMT negative) and mastitic milk (CMT positive) were 52.6%. and 63.2%, and their specificity were 59.5% and 47.0%, respectively. Conclusion: It is concluded from the results that alcohol test is not a confidential test to evaluate the quality of bulk cow’s milk. It is suggested that this test to be removed from routine evaluation tests
in or ilk collection centers and industrial dairy plants. J. Fee. Vet. Med. Univ. Tehran. 58, 2: 169-175, 2003.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acidity
  • Alcohol stability test
  • CMT
  • milk quality