بررسی سرواپی دمیولوژی لپتوسپیروز در سگهای گله اطراف مشهد

نویسندگان

چکیده

اهداف : 1- آیا سگهای نگهبان گله های گاوهای شیری آلوده به لپتوسپیرا هستند ؟ 2- میزان شیوع سرمی لپتوسپیرا 3- شناسایی سروواریته ( های آلوده ) آلوده کننده لپتوسپیرا 4- میزان پادتن تشکیل شده برعلیه سروواریته های آلوده کننده در بین سگهای نگهبان گاوداریهای شیری نژاد هلشتاین .
طرح: مطالعه آینده نگر.
حیوانات : بیست و چهار قلاده سگ نگهبان 18 گله گاو شیری اطراف مشهد .
روش : آلودگی لپتوسپیرائی بر روی بیشت و چهار نمونه سرمی سگهای نگهبان 18 مرکز پرورش گاوهای شیری نژاد هلشتاین در اطراف مشهد مورد بررسی قرار گرفت . کلیه نمونه های سرمی با استفاده از آنتی ژن زنده 22 سروواریته لپتوسپیرایی تحت آزمایش ( "MAT" Microscopic agglutination test) قرار گرفتند .
تجزیه و تحلیل آماری : اطلاعات به دست آمده با استفاده از آزمون مربع کای مورد ارزیابی آماری قرار گرفت .
نتایج : تعداد 10 قلاده ( 6/41 درصد ) از سگهای نگهبان مورد بررسی دارای واکنش مثبت نسبت به آنتی ژنهای Leptospira interrogans پبودند . سروواریته های آلوده کننده شامل : ( 40 درصد ، 4 قلاده ) L.I.icterohaemorragiae و ( 60 درصد ،6 قلاده ) L.I.canicola hondutrech Iv بودند . حداقل تیتر آلودگی 1:200 و عیار نهایی آلودگی 1:80 بود. در این بررسی مشخص گردید که از 20 قلاده سگ نر ، ( 45 درصد ) 9 قلاده آلوده به لپتوسپیرا بوده در حالی که از 4 قلاده سگ ماده فقط یک قلاده ( 25 درصد ) دارای واکنش مثبت بر علیه لپتوسپیرا می باشد .
نتیجه گیری : آلودگی سگهای گله های گاوهای شیر به سروواریته هی لپتوسپیرایی امکانپذیر بوده و لذا انتقال آلودگی به گاوها و کارکنان دامپروری محتمل است . سگهای نر بیشتر در معرض آلودگی قرار دارند . به منظور جلوگیری از بروز و انتشار بیماری بایستی سگهای صاحبدار بر علیه بیماری ایمن گردند . مطالعات بیشتری بایستی درمورد آلودگی سگها در سطح کشور انجام گیرد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objectives: Is there Leptospiral sero infectious in shepherd of dairy cattle herds? 2- Which Leptospira serovar are the causes of infectious for shepherd of dairy cattle herds? 3- How much is the titer of sero infectious?
Design: Prospective study.
Animals: Twenty four non vaccinal shepherd of 18 industrial dairy cattle herds.
Methods: A total of 24 shepherd serum sample were collected from 18 dairy cattle herds. Serum samples were tested for Leptospira interrogans antibody using microscopic agglutination test (MAT) by using 22 alive Leptospira antigens.
Statistical analysis: Chi square test.
Results: Ten (41/6%) dogs’ sera showed positive serological reaction against antigens. All of sera reacted to one serovar. The minimum MAT titer was 1:200 and the highest were 1:800. The most common serovar was canicola hondutrech IV (N= 6 60%) and the serovar icterohaemorragiae icterohaemorragia (No= 4, 40%) had infected shepherd, too.
Conclusions: It is likely that shepherd of dairy cattle herd be infected with Leptospira and transmit to dairy cattle and the employees. In the present study, 9 male dogs ( 90% of total infected dog;) reveal leptospirosis, which may reflect an increased risk of exp)sure. The shepherd must be immunized against leptospirosis.
.J. Fec. Vet. Med. Univ. Tehran. 58, 2: 177-1 79, 2003.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Leptospira
  • seroepidemiology
  • Shepherd