بررسی نارسایی تولید مثلی فارمهای شیری با استفاده از متابولیک پروفایل تست

نویسندگان

چکیده

هدف : برسی اثرات عناصر و متابولیک های خونی از جمله فسفر کلسیم هماتوکریت هموگلوبین گلوکز پروتئین و افزایش مقدار اوره خون و پروتئین تام در بروز نارسایی تولید مثل گاو مانند ، تکرر فحلی ، وجود جسم زرد مقاوم ، تخمدانهای غیر فعال واستاتیک و فولیکول پایدار .
طرح: مطالعه میدانی .
حیوانات : تعداد هفتاد و دو رأس گاو سالم و هفتاد و دو رأس گاوهلشتاین مبتلا .
روش: جمع آوری اطلاعات از گاوهای 2 الی 5 شکم زایش که مشکل تولید مثلی داشتند . معاینه رحم و نخمدان به وسیله توشه رکتال و تعیین نوع عارضه گرفتن خون ورید وداج و اندازه گیری عناصر و متابولیت های خونی .
تجزیه و تحلیل آماری : روش آماری GLM با استفاده از نرم افزار SAS.
نتایج: مقدار هماتوکریت و هموگلوبین گاوهای سالم وگاوهای بیمار دارای جسم زرد مقاوم و تکرر فحلی در یک سطح بوده در صورتی که مقدار آن در گاوهای مریض دارای تخمدانهای غیر فعال و فولیکول پایدار پایین بود . مقدار پروتئین سرم خون گاوهای مریض دارای فولیکول پایدار بدون تخمک گذاری کمتر از گاوهای سالم و مریض دارای جسم زرد بوده و در سطح 5 درصد ، اختلاف معنی داری داشتند . مقدار پروتئین سرم گاوهای مریض دارای تخمدان غیر فعال و استاتیک و تکرر فحلی نسبت به گاوهای سالم کمتر بود . مقدار اوره خون گاوهای سالم و مریض دارای تخمدان غیر فعال در یک سطح قرار داشت و بیشترین مقدار آن در گاوهای مبتلا به تکرر فحلی بوده و با گاوهای سالم ودارای جسم زرد مقاوم و تکرر فحلی در یک سطح بوده و با گاوهای دارای تخمدان غیر فعال و فولیکول پایدار اختلاف معنی داری داشتند (01/0 < P ) . البته مقدار گلوکز گاوهای مریض دارای تخمدانهای غیر فعال با گاوهای دارای فولیکول پایدار تفاوت داشت . بیشترین میانگین مقدار گلوکز در گاوهای سالم و دارای جسم زرد مقاوم و کمترین آن در گاوهای دارای فولیکول پایدار مشاهده گردید. مقدار فسفر خون گاوهای سالم با مقدار آن در گاوهای دارای تخمدان های غیر فعال فولیکول پایدار و تکرر فحلی در سطح 1 درصد اختلاف معنی داری داشتند . کمترین مقدار فسفر سرمی در گاوهای دارای تخمدانهای غیر فعال و تکرر فحلی مشاهده گردید . مقدار کلسیم سرمی گاوهای سالم و مریض اختلاف معنی داری با هم نداشتند .
نتیجه گیری : چون مقدار پروژسترون خون در بروز تکرر فحلی در گاو شیری نقش دارد . برای نشان دادن اثر آن مقدار این هورمون در گاوهای سالم و گاوهای مبتلا به تکرر فحلی دارای عناصر و متابولیت های خونی طبیعی اندازه گیری شده و نتایج آن به وسیله آزمون " t " آنالیز و مقایسه شده و در سطح 1 درصد با هم اختلاف معنی داری داشتند . همان طوری که در این تحقیق مشخص شد یکی از علتهای نارسایی تولید مثل گاو شیری کمبود برخی از عناصر و متابولیت های خونی است پس از تأثیر کمبود مواد مغزی را در گاو شیری مهم تلقی کرده و با مدیریت صحیح می توان از پیشرفت و عوارض آن جلوگیری کرد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: To assess the correlation between blood profile and reproductive disorders in dairy cattle.
Design: Field study.
Animals: Seventy two healthy and 72 affected Holestien cows.
Procedure: Recording the data of reproductive failures of cows between 2 to 5 calving no. Palpation of uterus and ovaries per rectum were carried out to assess the reproduction system failure. Blood sampls from jugular vein to determine metabolic profile. Statistical analysis: ANOVA followed by Duncan’s test.
Results: Results showed that blood urea in the repeat breeder cows were significantly higher than healthy cows (P<0.05). However, corcentration of blood glucose in the healthy cows, persistent corpus luteum cows and repeat breeders were the same but, it decreased in inactive ovaries and persistent follicle cows (P<0.05). The phosphorus concentration in healthy cows was higher than static ovaries, persistent follicle and repeat breeders cows (P<0.05). The blood calcium concentration was constant in all groups. The amount of Progestrone of repeat breeders were lower than the healthycows (p<0.0l).
Conclusion: These data suggested that it is possible to diagnose reproductive failures in dairy cows by using metabolic profile test to improve pregnancy rates in dairy cttle herds. J. Fac. Vet. Med. Univ. Tehran. 58, 2: 181-186, 2003.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dairy cow
  • follicle
  • Metabolic profile test
  • repeat breeder
  • reproduction