بررسی مقدماتی پیرامون ایمن سازی گوساله گاو میش با استفاده از پادگن های تخم و آنکوسفراکینوکوکوس گرانولوزوس

نویسندگان

چکیده

هدف : مقایسه تأثیر پادگن های استخراج شده از تخم وانکوسفر فعال اکینوکوکوس گرانولوزوس با منشأ گاو میش در جلوگیری از تشکیل و رشد کیست هیداتیک در گاومیشهای مورد مطالعه .
طرح: کارآزمایی بالینی .
حیوانات : نه رأس گوساله گاو میش نر 8-7 ماهه.
روشک تهیه اکینوکوکوس گرانولوزوس از سگ متعاقب خورانیدن کیست هیداتیک گاو میش ، جدا کردن تخم از بند بارور کرمها ، کشت آزمایشگاهی تخم و تهیه انکوسفر فعال ، سونیکه کردن تخم و انکوسفر فعال و تهیه پادگن هموژن از آنها ، تزریق عضلانی یک میلی لیتر از پادگن های فوق همراه با یاور فروند به گاومیشها و بررسی امعا و احشا آنها 10 ماه پس از آلودگی تجربی .
تجزیه و تحلیل آماری : تقسیم بندی گاومیشهای مورد مطالعه در سه گروه 3 رأسی با کمک جدول تصادفی و مقایسه نتایج به دست آمده با استفاده از روش توکی و با درجه اطمینان 99 درصد .
نتایج : تعداد کیستهای هیداتیک کبد و ریه در گاومیشهای گروه شاهد بود ( 01/0 < P) . محافظت روده ای حاصل از تزریق پادگن انکوسفر 89 درصد به دست آمد و محافظت ایجاد شده در محل استقرار کیست ( کبد و ریه ) در مورد پادگن تخم 3/45 درصد و در مورد پادگن انکوسفر 37/53 درصد بود که در هر مورد اختلاف معنی دار مشاهده گردید ( 01/0 < P) . ایمنی حفاظتی حاصل از تزریق پادگن تخم 7/76 درصد و در مورد پادگن انکوسفر 5/83 درصد به دست آمد .
نتیجه گیری : نتایج این مطالعه نشان دادند که پادگن های تخم و انکوسفر فعال توانایی ایجاد محافظت را علیه استقرار و رشد کیست هیداتیک در گاو میش داشته و توانایی پادگن انکوسفر فعال در این خصوص بیشتر از پادگن تخم است .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: Comparison of the effects of buffalo-originated Echinococcus granulosus egg and onchosphere antigens in
preventing the establishment and development of hydatid cysts in
buffalo.
Design: Clinical trial. Animals: Nine male buffalo calves, 7-8 months of age. Procedure: Collection of E.granulosus from dogs, orally infected
with buffalo-originated viable protoscoleces separation of eggs
from the gravid proglottids , culture of eggs and collection of
activated onchosphcrcs , sonication the eggs and onchospheres and preparation their homogenized antigens, intramuscularly injection of each of these antigens, mixed with complete Freund’s adjuvant (CFA) to two groups of 3 buffaloes, first injection of PBS plus CFA
to controls, second injection, with the same materials to the cases
and controls, after 6 weeks, challenging each case and control with 500 E.granulosus eggs and slaughtering all buffaloes after 10 months. Statistical analysis: Analysis of variance, tukey test.
Results: The numbers of liver and lung hydatid cysts were significantly
smaller than those of controls. Intestinal protection due to egg and onchosphere antigens were 84.5% and 89% respectively. Site
protection of liver and lung against hydatid cyst establishment, achieved by the egg and onchosphere antigens were 45.3/a and
53.37% respectively. Immunological protection due to egg and
onchosphere antigens were 76.7% and 83.5% respectively, too.
Conclusion: Antigens derived from the E. granulosus eggs and
onchosphere arc able to protect buffaloes against hydatidosis
although the protection potential of activated onchosphere antigen is much higher than the egg antigen. J. Fac. Vet. Med Univ. Tehran. 58 2: 187-191 2003.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Buffalo
  • Echinococcus granulosus
  • Egg antigen
  • Immunisation
  • Onchosphcrc antigen Buffalo