ارزیابی مقایسه ای فعالیت الاستازی ایزوله های قارچ آسپرژیلوس فومیگاتوس از موارد انسانی و حیوانی

نویسندگان

چکیده

هدف ک تعیین فعالیت الاستازی ایزوله های بیماریزای قارچ آسپرژیلوس فومیگاتوس در محیط جامد و مایع .
نمونه ها : تعداد بیست و شش ایزوله قارچ آسپرژیلوس فومیگاتوس که از بیماران انسانی و حیوانی جدا شده بودند و یک سویه استاندارد از این گونه مورد مطالعه قرار گرفتند .
روش: پس از بررسی مرفولوژی ماکروسکوپی و میکروسکوپی قارچها ، آنها در پلیت حاوی محیط الاستین کشت داده شدند و سپس با کشت آنها در محیط مایع حاوی الاستین ، فعالیت الاستازی آنها بررسی شد .
تجزیه و تحلیل آماری : برای مقایسه گروه های انسانی و حیوانی از لحاظ تولید الاستاز از آزمونهای آماری " t " و مربع کای استفاده شد .
نتایج : مطالعه کشت ایزوله های قارچی در پلیت حاوی محیط الاستین نشان داد که ایزوله جدا شده از ریه انسان دارای بیشترین قطر هاله شفاف در اطراف کلنی بوده و 3 ایزوله دیگر که از ریه انسان و چشم جوجه جدا شده بودند ، نیز به مقدار کمتری دارای هاله بودند . در محیط مایع پس از رشد قارچ و صاف کردن محیط ، ایزوله ای که از ورم پستان گاو جدا شده بود . بیشترین مقدار آنزیم را در محیط ایجاد کرده بود و گونه جدا شده از چشم مرغ ، کمترین میزان الاستازی را در محیط نشان داد .
نتیجه گیری : با توجه به یافته های موجود و نتایج آماری انجام گرفته ، مشخص شده است ایزوله هایی که در انسان ایجاد بیماری کرده بودند دارای توانایی بیشتری در تولید الاستاز بوده که می تواند بیانگر این مسأله باشد که برای ایجاد بیماری در انسان ، الزاماً باید توانایی قارچ در تولید سموم و دیگر شاخص های بیماریزایی بیشتر از ایزوله هایی باشد که د رحیوان ایجاد بیماری می کنند .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: Identification of elastase activity of A.fumigatus from
infected humans and animals. Specimens: Twenty six A.fiumigatus isolates and also I standard strain that were used for this study were obtained from human and animal cases.
Procedure: Gross macroscopy and microscopy morphology of A. fumigatus were examined. Then were cultured on solid and
broth medium containing elastin. The diameters of the clearing
zones surrounding colonies were used to estimate elastase production by t e different isolates. The culture broth was filtered and measured spectrophotometrically for the produce of extracellular elastase.
Statistical analysis: Student’s “t” test and Chi-square were used for comparison and analysis of groups
Results: The results of fungal cultures on plates with elastin , showed
that the fungus isolated from humans’ lung had the most light halo diameter around colony, whereas 3 isolates from infected humans and animals appeared with small light halo diameter in broth medium. A. fumigatus isolated from bovine mastitis, produced the
most amount of the enzyme on the medium. A.fumigatus isolated
from avian keratomycosis had the lowest elastase activity.
Conclusion: The results showed that A. fumigatus isolated from
humans were more potential than animal isolates to produce eastase. J. Fac. Vet. Med. Univ. Tehran. 58, 2: 193-196, 2003.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aspergillus fumigatus
  • Elastase
  • enzyme
  • virulence