ارزیابی کیفیت آب شرب مزارع مرغ مادر گوشتی استان تهران

نویسندگان

چکیده

به منظور مطالعه تأثیر مواد معدنی آب بر عملکرد طیور در مزارع مرغ مادر گوشتی استان تهران بررسی جامع روی 48 مزرعه صورت گرفت. در این بررسی کیفیت نمونه های آب شرب مصرفی مربوط به مزارع مذکور در آزمایشگاه مورد تجزیه قرار گرفتند.آب مصرفی مزارع از نظر طعم ، بو ، رنگ ، قلیائیت موقت ، قلیائیت کل ، میزان کلسیم ، منیزیم ، کلر ، PH، معادل Nacl و هدایت الکتریکی مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج این ارزیابی نشان داد که بین کیفیت آب مصرفی و تولید تخم مرغ رابطه ای مستقیم وجود دارد. کیفیت آب در 75/43 درصد مزارع از نظر املاح بالاتر از حد مجاز توصیه شده و در 25/56 درصد مزارع مناسب و میزان املاح در حد مجاز بود. همچنین در این ارزیابی مشخص گردید که میزان تولید در 3/92 درصد از مزارعی که در آنها کیفیت آب مناسب بود در حد استانداردهای توصیه شده نژادی و در 80 درصد از مزارعی که آب مصرفی آنها به لحاظ املاح نامناسب بود،میزان تولید تخم مرغ پایینتر از حد استاندارد بود. در این پژوهش مشخص گردید که توجه به کیفیت آب آشامیدنی واحدهای تولیدی مرغ مادر اهمیت ویژه ای داشته و به کارگیری تکنیکهای علمی جهت کاهش املاح نیز میتواند از افت و کاهش راندمان تولید تخم مرغ تا حد زیادی پیشگیری نموده و در نتیجه باعث افزایش بهره وری واحدهای موجود می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

A comprehensive study was conducted to evaluate the water quality used in 48 farms of broiler breeder in Tehran province. The effect of mineral content in the water on egg production was accessed. The studies parameters were taste, smell, color, temporary basis, total basis, quantity of Ca, Mg, Cl, pH, NaCl equivalent and electrical conductivity. The results showed that there was a positive correlation between quality of water and egg production. It was showed in this study that the quality of water used in 56.25 percent of the farms were in the range of standard. The 92.30 percent of these farms had an appropriate production. The quality of water in 43.75 percent of the farms were under standard. The 80 percent of these farms had a low egg production. It was indicated in this study that the level of minerals content in the water is an important factor on egg production. Using the new techniques for decreasing of water minerals can prevent egg production impairing. This action will improve the productivity of broiler breeder performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Broiler Breeder
  • Quality
  • Water performance