مطالعه تجربی اثرات التیامی هیالورونات سدیم در جراحات وتر خم کننده عمقی بندهای انگشت اسب

نویسندگان

چکیده

هیالورونات سدیم موجود در مایع مفصلی به عنوان فاکتوری که منجر به کاهش چسبندگی پس از التیام اوتار مطرح می باشد، در جوندگان و سگ گزارش و به ثبت رسیده است. اطلاعاتی در این زمینه در انسان در دسترس نمی باشد. در این مطالعه اثرات التیامی هیالورونات سدیم در جراحات اوتار خم کننده اسب در مقایسه با اثرات محلول متیل سلولز با ویسکوزیته مشابه بررسی شده است. تعداد 8 رأس اسب به ظاهر سالم با سنی بین 4 تا 9 سال و وزنی بین 320 تا 430 کیلوگرم مورد استفاده قرار گرفتند. در هر یک از اسبها و تحت بیهوشی عمومی در اندام حرکتی قدامی چپ و در قسمت میانی وتر خم کننده عمقی بندهای انگشت (DDFT) با استفاده از روش اسپلیتینگ (Splitting) به صورت زیگزاگ (zig-zag) جراحاتی ایجاد گردید. پس از گذشت 24 ساعت جراحت ایجاد شده به کمک سونوگرافی مورد تأیید قرار گرفته و اطلاعات لازم شامل درصد ضایعه،قطروتر،سطح مقطع عرضی وتر و میزان اکوژنیسیته در قسمت آزرده ثبت شد.حیوانات به صورت تصادفی به دو گروه چهار رأسی تقسیم شدند. در گروه اول هیالورونات سدیمmg/ml)10) در طول ضایعه یک روز در میان یکمرتبه و به مدت 5 نوبت متوالی تزریق گردید و در گروه دوم از ژل متیل سلولز و به همان شیوه گروه اول استفاده شد. سونوگرافی به صورت متوالی و در روزهای 7 ، 14 ، 21 ، 28 و 60 از اندام حرکتی انجام و مورد مطالعه قرار گرفت. پس از 14 هفته حیوانات معدوم شدند و از ناحیه اوتار به شکل متعارف نمونه برداری انجام شد. نتایج سونوگرافی روند التیامی سریعتر و بهتری را در گروه هیالورونات سدیم نشان داد (05/0p<). همچنین یافته های آسیب شناسی در حیوانات گروه اول که تزریق هیالورونات سدیم در آنها انجام شده بود. کاهش هجوم سلولهای آماسی و خونریزیهای داخلی وتر را به طور چشمگیر نشان داده و شکل پذیری مجدد ساختارهای طبیعی وتر را آشکار ساخت. در گروه دوم که متیل سلولز دریافت نموده بودند شواهد معنی داری دال بر التیام وتر به دست نیامد. با توجه به یافته های حاصله از این مطالعه مشخص گردید، که تزریق داخل وتری هیالورونات سدیم میتواند به طور معنی داری به التیام جراحات اوتار خم کننده اسب کمک کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Sodium hyaluronate reduce adhesions after tendon repair in rodents and dogs, and has been no reports in people. To evaluate its effect on tendon healing in horses and to compare It with compound of similar viscoelastic properties, a study was performed on 8 horses, using a model of ZigZag splitting injury in DDFT. Eight clinically normal horses were randomly divided into 2 groups under general anaesthesia tendon splitting was performed in ZigZag form in DDFT in one forelimb in all horses. Ulterasonographic examination after tendon splitting was performed and confirmed the same injuries in all tendons. Group A horses had sodium hyaluronate (NaH) gel (10mg /ml) into the site of injury every other days for five successive days. Group B horses had methylcellulose
(MeS) gel Injection at the same site. Serial ultrasonographic
examination was perfomed In 2 groups at 7, 14, 21, 28 and 60
days after last intralesional Injection. Horses were euthanatized
after 14 weeks of stall rest Ultrasonographic evaluation revealed
Improved tendon healing after NaH injection (P < 0.05).
Histologically, the DDFT from the Nail treated limbs had reduced
inflammatoiy cells Infiltration, Improved tendon structure and less
intertendinous hemorrhage, treatment with MeS had no significant
effect on tendon healing. Sodium hyaluronate, administered
intralesionally appears to have a pharmacuetically beneficial action
in this model of tendonitis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Deep digital flexor
  • Healing
  • Horse
  • Sodium hyaluroante
  • Tendon