تعیین مقادیر هماتولوژیکی گوسفندان بظاهر سالم لری بختیاری

نویسندگان

چکیده

تعیین مقادیر هماتولوژیکی یکی از مهمترین فعالیتهای آزمایشگاهی است که به طور روزمره جهت ارزیابی و تایید تشخیص بیماریها مورد استفاده قرار می گیرد . رواج گوسفندداری و شیوه کوچ نشینی در استان چهارمحال و بختیاری،باعث گشته که حجم عمده ای از مراجعات درمانگاههای دامپزشکی به گوسفندان بومی اختصاص یابد. بنابراین لازم به نظر میرسید که تابلوی خونی معتبری از این گوسفندان ارایه گردد تا از یکسو مورد استفاده دامپزشکان قرار گیرد و آنان را در تشخیص مطمئنتر بیماریها یاری نماید و از سوی دیگر با توجه به توفیقهایی که در خصوص اصلاح نژاد گوسفندان لری بختیاری در طی چند سال اخیر به دست آمده است،این تحقیق گامی در جهت پیشبرد اهداف اصلاح نژاد گوسفند بردارد . در تحقیق بر روی مقادیر هماتولوژیکی 281 رأس بره و 180 رأس قوچ و 582 رأس میش لری بختیاری مشاهده شد که تعداد گلبولهای قرمز و سفید و مقدار MCV و درصد لمفوسیتها ومنوسیتها و ائوزینوفیل ها در بره ها اختلافات معنی داری در زمانهای قبل و پس از شیرگیری دارند. اثرات فصل بر روی مقادیر هماتولوژیکی قوچها و میشها قابل توجه بود. اثرات سن در قوچها بیشتر بر روی گلبول سفید ، گلبول قرمز و هماتوکریت و در میشها بر روی گلبولهای سفید ، هموگلوبین و پلاکتها بود . اثرات جنس روی مقادیر نوتروفیل ها ، منوسیت ها و ائوزینوفیل ها معنی دار بود و بره ها به طور کلی با بالغین در غالب متغیرها تفاوت داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Haematological values can help clinicians and experts for diagnosis of disease and some other researches (eg. breeding management). We tried to get some haematological values of Lori - Bakhtiari sheeps and found some effects of different conditions on these .‘values. Fordetermination the weaning, season, sex, and kind of birth effects on RBC , WBC, MCV, MCH, MCHC, PLT and differentiation table, we examined blood samples from 281 lambs, 180 rams and 582 ewes. These samples were examined by ‘Technicon Haematology One (H1) instrument. RBC, WBC, MCV, and differentiation table had significant differences between pre and post weaning. Season had cosidarble effects on haematological values of rams and ewes. Age affected WBC, RBC, HCT values of rams and WBC, Hb, and PLT values of ewes. Sex effects on neutrophils, monocytes and eosinophils values were significant. Most parameters of lambs differed with matured sheep.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Differentiated table
  • Lori - Bakhtiari
  • Season
  • Sex
  • sheep
  • weaning