بررسی تناوب داری میکروفیلتر دیروفیلاریا ایمی تیس در خون یک قلاده سگ در تهران

نویسندگان

چکیده

بررسی وجود یا عدم وجود تناوب ظهور میکروفیلر در خون یک قلاده سگ در اطراف تهران که به طور طبیعی مبتلا به دیروفیلاریا ایمی تیس بود(بعد از تشخیص تفریقی میکروفیلر آن از سایر میکروفیلرهای موجود در خون سگ) نشان داد که نوعی تناوب شبانه وجود دارد . از یک قلاده سگ به مدت سه شبانه روز هر ساعت یکبار و در مجموع 72 مرتبه از ورید دست و یا پا خونگیری به عمل آمد. نمونه های خون با استفاده از روش تکمیل شده نات آزمایش شد و در هر نوبت تعداد میکروفیلرها در یک سانتیمتر مکعب خون شمارش گردید. اگر چه میکروفیلر دیروفیلاریا ایمی تیس در تمام مدت شبانه روز در خون دیده شد. ولی در ساعتهای مختلف تعداد آنها متفاوت بود. به طور کلی از ساعت 17 بعدازظهر تا 24 نیمه شب افزایش می یافت و از ساعت 8 صبح تا ساعت 16 بعدازظهر سیرنزولی داشت به طوری که براساس میانگین سه شمارش میکروفیلر در سه شبانه روز حداکثر تعداد میکروفیلر(14900) در ساعت 23 شب و حداقل (4597) در ساعت 10 صبح مشاهده گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

In order to study the periodicity of microfilaria of Dirofilario immitis in a dog naturally infected with this parasite, blood samples are taken from saphen or cephalic vein in every hours of 3 consecutive days and night (72 times). The blood samples were examined by using modified knott method. Our finding revealed a nucturnal periodicity for D. immitis. The highest number of microfilariae was seen at 23 PM. and the lowest at 10 AM. The mean number of microfilariae in day time between 7 AM. to 18 PM. was 6693 comparing with 11906 at dark time of a day. (18 PM. to 7 AM).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dirofilaria immitis
  • Dog
  • Periodicity