سنجش میزان طبیعی پارامترهای مهم بیوشیمیایی سرم خون در گوسفندان بظاهر سالم نژاد قزل

نویسندگان

چکیده

برای استفاده از پاراکلینیک در تشخیص بیماریها، ابتدا باید فعالیت طبیعی اندامها و بافتها و مقادیر طبیعی پارامترهای موجود در مایعات بیولوژیک بدن به طور دقیق تعیین و اندازه گیری شود تا با به دست آمدن مقادیر غیرطبیعی،ارزیابی فعالیت نابهنجار اعضا و بافتها در حالت بیماری ممکن گردد. لذا اندازه گیری و به دست آوردن مقادیر طبیعی پارامترهای بیوشیمیایی در دامهای سالم اهمیت زیادی دارد . در این بررسی ، تعداد 106 رأس گوسفند بظاهر سالم قزل از موسسه تحقیقاتی حیدرآباد به طور تصادفی انتخاب و به 5 گروه آزمایشی ، گروه 1 (میشهای آبستن) ، گروه 2 (میشهای شیروار) ، گروه 3 (بره های ماده ) ، گروه 4 (قوچ) و گروه 5 (بره های نر) تقسیم شدند و از آنها خونگیری به عمل آمد.سپس پارامترهای بیوشیمیایی پروتئین تام،آلبومین،گلوبولین،نسبت آلبومین به گلوبولین (A/G) ،کراتینین،گلوکز،اوره،اسیداوریک،کلسترول،آلانین آمینوترانسفراز(ALT)،اسپارتات آمینوترانسفراز(AST)، سدیم و پتاسیم اندازه گیری و مقادیر میانگین ± انحراف معیار آنها به شرح زیر تعیین گردید:پروتئین تام :gr/dl08/0± 08/7 ، آلبومین : gr/dl06/0± 13/3 ، گلوبولین gr/dl43/0± 4 ، نسبت A/G: 17/0±81/0 ، کراتینین : mg/dl03/0± 43/1 ، گلوکز: mg/dl53/0± 70/48 ، اوره: mg/dl90/0± 39/36 ، اسید اوریک : mg/dl14/0± 08/2 ، کلسترول: mg/dl90/2± 58/73 ، آلانین آمینوترانسفراز: U/L 70/0 ± 46/22 ، آسپارتات آمینوترانسفراز:U/L 25/2 ± 40/74 ، سدیم : 12/2 ± 57/149 و پتاسیم : 16/0 ± 13/5 با استفاده از آزمون آنالیز واریانس یکطرفه (ANOVA) وروش توکی (Tukey) ، اثر سن بر روی پارامترهای اندازه گیری شده ،تعیین گردید. با استفاده از آزمون student “t” بین دو جنس نر و ماده در خصوص میزان پروتئین تام،کراتینین،گلوکز،اوره،کلسترول و سدیم سرم خون اختلاف معنی دار وجود نداشت ولی در میزان آلبومین،اسید اوریک و پتاسیم سرم خون اختلاف معنی دار مشاهده شد(05/0p<) . ضرایب همبستگی بین سن ، وزن و پارامترهای اندازه گیری شده در دو جنس نر و ماده و مجموع دو جنس اندازه گیری گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

In this study 106 heads apparently normal, Ghezel sheep breed f rorn National Animal Research Institute , were randomly chosen and divided into five groups of pregnant and Non - preg. ewes
rams, lactating male and female lambs. The values of total protein, albumin, globulin, albumin / globulin ratio creatlnlne, glucose, urea, uric acid, cholesterol, alanine aminotransferse (ALT), aspartate aminotransferase (AST) , sodium potassium were measured , also the effects of age, weight and sex on the above mentioned ‘arameters were calculated and the mean values ± of the studied arameters were determind as following total protein 7.08 ± 0.08 gr /dl, albumin: 3.14 ± 0.06 gr /dl, globulin: 3.99 ± 0.31 gr/dl, A /G ratio :0.80 ± 0.12 creatinine: 1.43 ± 0.03 mg/dl, glucose : 48.70 ± 0.53mg / dl, urea: 36.39 ± 0.90 mg / dl. uric acid:2.08 ± 0.14 mg/dl, cholesterol: 73.58 ± 2.9omg/dl, ALT :22.46 ± 0.70 U/L, AST:74.40 ± 2.25u/l ,sodium:
potassium : 149.57 ± 2.12 meq / L, potassium : 5.13 ± 0.16 meq / L. Using the ANOVA and Tukey’s test, the effects of age and sex on the studied parameters were determined. Studentt test was used to identify the significant differences between male and female groups in the studied parameters. There was a significant difference between serum levels of albumin, uric acid and potassium levels in the male and female groups.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biochemical parameters
  • Reference values
  • Sheep Ghezel breed