جداسازی و شناسایی گونه های غالب ویبریو در میگوهای پرورشی تعدادی از کارگاههای پرورش میگوی حله بوشهر

نویسندگان

چکیده

به منظور مطالعه علل احتمالی باکتریایی (ویبریوها) تلفات در کارگاههای میگو حله بوشهر،طی ایام مرداد تا آذر 1376 از تعداد 215 نمونه میگوی سفید هندی (penaeus indicus) و ببری سبز(penaeus semisulcatus) بیمار یا تازه تلف شده نمونه برداری،کشت باکتریایی و شناسایی باکتریهای جداسازی شده به عمل آمد. از 164 نمونه باکتریایی به دست آمده و متعلق به جنس ویبریو،تعداد 48 نمونه ( 20/29 درصد) ویبریوها روی (vibrio harveyi) ، 36 نمونه (9/21 درصد ) ویبریوآلجینولیتیکوس(vibrio alginolyticus) 26 نمونه (75/9 درصد ) ویبریو آنگوئیلاروم(vibrio anguilarum) ، و 28 نمونه (17 درصد) دیگر متعلق به گونه های ناشناخته ای از این جنس بوده است. در آزمایش آنتی بیوگرام به روش دیسک،اکثر ارگانیسمهای باکتریایی مذکور به کلرامفنیکل،سفالوتین و اکسی تتراسایکلین حساس،اما به پنی سیلین و آمپی سیلین مقاوم بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

To study the role of Vibrio bacteria as probable agents associated with currently occurence of mortality in farmed prawn of Heleh station in Busher, 215 moribund or freshly dead Peneaus indicus (94 samples) and P. semisulcatus (70 samples) were obtained from 10 reared ponds. The bacteriological examination resulted in isolation and identification of 164 isolates of Vibrio consisting of V.
parahaemolyticus (29.2 %), V. harveyi (21.9 %), V. alginolyticus (21.9 %), V. anguillarum (9.75 %) and Vibrio sp, (17 %). These bacterial isolates were sensitive to chloramphincol, cephalotin and oxytetracycline but not to ampicilin and penicilin.

کلیدواژه‌ها [English]

  • bacteriology
  • Peneaues indicus
  • P. semisulcatus
  • Vibrio