مقایسه ایمنی زایی پنج برنامه مختلف واکسیناسیون علیه بیماری گامبورو

نویسندگان

چکیده

بیماری عفونی بورس (IBD) یک بیماری حاد و بشدت واگیردار ویروسی مخصوص جوجه های با سن کم می باشد. برای ارزیابی ایمنی زا بودن دو نوع واکسن زنده و یک نوع واکسن کشته روغنی ، پنج برنامه مختلف واکسیناسیون در گله های پولت تخمگذار تجاری طراحی شد. در دو مقطع سنی 22 و 36 روزگی جوجه ها به ویروس بیماریزای با حدت زیاد IBD در شرایط کنترل شده آلوده گردیدند و میزان تلفات در بین این پنج روش مقایسه شد. بدین ترتیب مشخص شد که بین میزان تلفات در پنج روش مختلف واکسیناسیون علیه گامبورو در سن 22 روزگی تفاوت معنی دار وجود نداشته ولی در سن 36 روزگی ، جوجه هایی که واکسن روغنی به همراه واکسن زنده مصرف کرده بودند میزان تلفاتشان از جوجه هایی که تنها واکسن زنده مصرف نموده بودند کمتر بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • IBD
  • Pullet
  • Vaccination program