بررسی سیمای بیوشیمیایی آنزیمهای سرم خون اسبچه خزر مینیاتور و مقایسه آن با اسب عرب ایرانی

نویسندگان

چکیده

به منظور ارایه سیمای طبیعی فعالیت آنزیمهای سرم خون اسبچه خزر مینیاتور و مقایسه آن با اسب عرب ایرانی،از 94 رأس اسبچه خزر و 18 رأس اسب عرب سالم خونگیری به عمل آمد. میزان فعالیت هشت آنزیم سرم خون شامل LDH, CK , GGT , ALP , ALT , AST آمیلاز و لیپاز مورد سنجش قرار گرفت. اسبها در چهار گروه سنی صفر تا 36 (گروه 1) ، 73 تا 108(گروه 3) و بزرگتر از 109 ماه به بالا (گروه 4) ، طبقه بندی شدند و مطالعات آماری بر روی نتایج حاصل با توجه به سن و جنس و نژاد انجام گردید. میزان طبیعی فعالیت آنزیمهای اندازه گیری شده براساس دامنه (حداقل و حداکثر) و میانگین به اضافه و منهای خطای معیار ارایه شده است . میزان فعالیت ALP , CK و LDH در اسبچه خزر بیشتر از اسبهای عرب ایرانی بود ولی مقدار آمیلاز سرم در اسب عرب بیشتر از اسبچه خزر بوده و دارای اختلاف آماری معنی دار است (05/0P<) . اختلاف فوق بین مادیانها ونریانهای دو نژاد به استثنای میزان CK که در نریان دو نژاد اختلاف ندارد می باشد. میزان فعالیت آنزیمهای ALP , AST و LDH در سنین پایین بیشتر بوده و با افزایش سن کاهش می یابند. در مقابل میزان آمیلاز و لیپاز در جوانها کمتر بوده و با افزایش سن افزایش می یابد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

A biochemical survey was conducted to provide a reference value of Miniature Caspian pony’s blood serum profiles, and also comparing with those of Iranian Arab horse. Blood samples were taken from 94 clinically healthy Caspian ponies and 18 Iranian Arab horses. All animals were divided into 4 age related groups. Group 1, 0 - 36 months old, group 2, 37 - 72 months old, group 3, 73 - 108 months old and group 4, over 109 months old. Comprehensive statistical studies were based on results considering the age, sex and breed. The values of ALP, Ck, LDH were higher in Caspian pony than in Iranian Ara1 horse, but serum amylase is higher in Arab horse. Those significant differences were found among the mares of two breeds, but there were no differences in value of Ck among the stalions. Sex related differences were found in value of AST and AIP which were higher in mares than stalions. There were age related differences in values of AST, ALP and LDH which were higher in younger animals and decrease with age, but serum animals and lipase were lower in younger mares and increase with age. Reference values of normal serum enzymes, (AST, ALT, GOT, ALP, CK, LDH , Amylase and Lipase) for Caspian pony are respectively 302.70 ± 5.91, 11.86 ± 0.58, 12.39 ± 0.30, 414.67 ± 12.47 , 235.91 ± 13.50 , 413.37 ± 15.01
10.91 ± 0.42 and 12.34 ± 0.56 for Iranian Arab horse are respectively 309.33 ± 10.04, 12.11 ± 0.52, 11.89 ± 0.61, 257.94 ± 25.01 , 176.61 ± 13.32 , 302.17 ± 21.03
13.89 ± 1.18 and 12.72 ± 1.12.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arab horses
  • Biochemical parameters
  • Caspian pony