ارزیابی ماهیان مولد ماده کپور نقره ای برای اصلاح نژاد

نویسندگان

چکیده

برای شناخت بهترین مولدهای ماده کپور نقره ای بر روی 186 مولد ماده ، ریخت سنجی و اندازه گیری صفات تولید مثلی انجام شد. و از میان آنها 9 مولد براساس ضریب چاقی جهت بررسیهای بعدی انتخاب شدند. پارامترهای اندازه گیری شده عبارت اند از : طول کل ، طول استاندارد ، وزن بدن ، ضریب فولتون ، ارتفاع بدن ، نسبت فربهی بدن ، طول سر و سن ، پس از تکثیر مصنوعی مولدین مشخصات تخمها و مراحل انکوباسیون شامل میزان باقیماندگی تخم در دوره انکوباسیون ، وزن تخمدان ، هم آوری کاری ، هم آوری نسبی ، درصد تخمهای لقاح یافته و لاروهای حاصل بررسی شدند. در مورد هر مولد ماده عملیات تکثیر مصنوعی به طور مجزا انجام گرفت. لاروهای حاصله در استخرهای خاکی جداگانه جهت تعیین کیفیت بچه ماهیان تا مرحله انگشت قد ، پرورش داده شدند. با توجه به اطلاعات موجود مبنی بر مناسب بودن مولدین +5 ، +6 و +7 ساله بررسی روی این سه رده سنی که به ترتیب مولدین مربوطه ضریب فولتون معادل 2/2K> ، 2K< و 2/2

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

In order to estimation of best bloodstocks of Silver carp for selection breeding, biometery and reproductive measurement were conducted on 186 of females spawners. Amongst it, 9 spawners were selected for next studies. The measured parameters were contained such as total length, standard length, body weight, Fulton’s index, body height and ratio of thickness, length of head and age. After artificial insemination of bloodstocks, the characteristics of eggs and incubation phases, the ovary weight. working and relation fecundity the number of hatched eggs and resulted larvae were studied. Each spawners were separately expended all stages of artificial propagation. For measuring the condition factor of fingerlings the resulted larvae had grown in separate earthem ponds. In attention to available data for favourable spawners in the ages of 5+ , 6+ 7+ the survey was conducted on these 3 age categories which respectively had a Fulton’s index of k <2.2 , k <2 , 2< K <2.2 . The spawners with Folton’s index more than 2.2 had preference in healthy and survival rate and other factors which ordinaly is selected for good female spawners.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fulton’s index
  • Selection Artificial propagation
  • Silver carp
  • Spawners