اثر آتی پامزول مهاری آگونیست های آلفا دو روی درجه حرارت بدن و ضربان قلب در بز

نویسنده

چکیده

اثرات آگونیست های آلفا دو(2? ) : دتومیدین (به میزان 4/0 میکروگرم به ازاء هر کیلوگرم در دقیقه برای مدت 10 دقیقه) مدتومیدین ( به میزان 2/0 میکروگرم به ازاء هر کیلوگرم در دقیقه برای مدت 10دقیقه) در بز به عنوان مدل تحقیقاتی مورد مطالعه قرار گرفتند. این داروها موجب کاهش درجه حرارت بدن و کاهش ضربان قلب گردیدند. افت درجه حرارت بدن توسط آگونیست های آلفا دو(2? ) با پیش درمانی آتی پامزول خنثی شده ، در حالی که کاهش ضربان قلب حاصل شده ، توسط این آنتاگونیست آلفا دو (2? ) تغییر نمیکند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The effects of ? 2 - agonists detomidine at the dose rate (0.4 1ug / kg / min over 10 min), medetomidine (0.2/Ag / kg / min over 10 min) and romifidine (0.4 µg / kg / min over 10 mm) were studied in goats. The drugs induced decreases in body temperature and bradycardia. The drop in body temperature induced by ?2 - agonists was preventend by atipamezole pre - treatment, whereas the induced bradycardia was not modified by this ? 2 - antagonist.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ? 2
  • Agonists
  • Atipamezole
  • Body temperature
  • heart rate