بررسی پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون ماهی کپور نقره ای در مسمومیت باتری کلروفن

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی اثر تری کلروفن بر روی پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون ماهی تعداد 60 ماهی کپور نقره ای انتخاب و به سه گروه شاهد(12 عدد) و مسموم شده با دوزهای ppm25/0(24عدد) و ppm1(24عدد) تری کلروفن تقسیم شدند. در مورد گروههای مسموم شده با دوزهای ppm25/0 و ppm1 تری کلروفن در زمانهای صفر (شاهد) ،12 ، 24 ، 36 و 48 ساعت پس از مسمومیت تجربی خونگیری به عمل آمد. در هر نمونه از سرمها ، غیرالکترولیتها (پروتئین تام ، آلبومین ، گلوبولین تام ، گلوکز ، اسید اوریک ، ازت اوره خون و کراتینین ) ،الکترولیتها (سدیم ، پتاسیم ، کلر ، کلسیم و فسفر) و آنزیمها AST , ALT) وALP) اندازه گیری شدند. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان میدهد که بین گروه شاهد و گروههای مسموم شده با دوزهای ppm25/0 و ppm1 تری کلروفن از نظر پروتئین تام ، آلبومین ، ازت اوره خون ، سدیم ، فسفر ، AST , ALT وALP اختلاف آماری معنی دار وجود دارد (05/0p<) . بین گروه شاهد و گروه مسموم شده با دوز ppm25/0 تری کلروفن از نظر هیچ یک از پارامترهای بیوشیمیایی سرم اختلاف آماری معنی داری مشاهده نشد . به این معنی که با دوز ppm25/0 تری کلروفن هیچ تغییر معنی داری در پارامترهای بیوشیمیایی سرم ماهی کپور نقره ای رخ نداد. با افزایش دوز سم به ppm1 ، افزایش معنی داری در غلظت فسفر سرم و فعالیت آنزیمهای AST , ALT وALP سرم و کاهش معنی دار در غلظت پروتئین تام ، آلبومین ، ازت اوره خون و سدیم سرم مشاهده شد (05/0p<) . پس از ایجاد مسمومیت با دوزهای ppm25/0 و ppm1 تری کلروفن در زمانهای مختلف پس از مسمومیت در مورد هیچیک از پارامترهای بیوشیمیایی سرم اختلاف آماری معنی داری مشاهده نشد .در این پژوهش،هیچگونه اثر متقابلی بین دوز سم تری کلروفن و زمانهای مختلف پس از تجویز سم در مورد هیچیک از پارامترهای بیوشیمیایی سرم به دست نیامد. به طور خلاصه ، تری کلروفن در دوز ppm 1 اثرات قابل توجهی بر روی پارامترهای بیوشیمیایی سرم ماهی کپور نقره ای دارد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

To evaluate the effects of intoxication with trichlorofon on serum biochemical parameters, an experiment was conducted with 60 Silver carp. Experimental fish were divided into 3 different groups:
control group (n = 12), intoxicated group with 0.25 ppm of trichlorofon (n = 24) and intoxicated group with 1 ppm of trichlorofon (n = 24). Blood samples were collected before the administration of trichlorofon for obtaining control values. Following the administration of trichlorofon, blood samples were collected 5 times at 0 , 12 , 24 , 36 and 48 hours post administration. Following the intoxication with 0.25 ppm of trichlorofon, there was no significant difference in any of the serum biochemical parameters. After the intoxication with 1 ppm of trichlorofon the concentration of inorganic phosphorus and the activites of AST, ALT and ALP significantly increased (P <0.05) However, the concentration of total protein, albumin, sodium and blood urea nitrogen significantly decreased (P < 0.05). Following the intoxication with 0.25 ppm and 1 ppm of trichlorofon , in different times of post intoxication. there was no significant difference in any of the biochemical parameters. No significant interaction was observed between dose and time of post intoxication with trichiorofon. This study showed that intoxication with trichlorofon can have profound effects on some serum biochemical parameters of Silver carp.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Serum Biochemical Parameters
  • Silver carp
  • Trichiorofon intoxication