بررسی پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون بلدرچین برحسب سن و جنس

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون بلدرچین، نمونه های خون از 110 قطعه بلدرچین در سنین زیر یک هفته ، 3 هفته ، 5 هفته و بیش از 5 هفته و دو جنس نر و ماده تهیه و آزمایش شدند. سن بر روی غلظت پروتئین تام ، آلبومین ، کلسترول و فسفر سرم اثر معنی دار دارد (05/0p<) به طوری که با افزایش سن ، غلظت پروتئین تام و کلسترول سرم افزایش و غلظت آلبومین و فسفر سرم کاهش یافتند. جنس بر روی هیچیک از پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون اثر معنی دار نداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Blood samples were collected from wing vein of 110 Japanese quails according to their age (< 1, 3 , 5, and> 5 weeks) and sex. Age had a significant effect on the concentrations of total protein, albumin, cholesterol and inorganic phosphorus (P < 0.05) as with the increase in age, there was an increase concentration in total protein and cholesterol and a decrease in albumin and inorganic phosphorus. There was no significant difference in any of the serum biochemical parameters of male and female quail’s blood.

کلیدواژه‌ها [English]

  • age
  • Biochemical parameters
  • quail
  • serum
  • Sex