مطالعه ماکروسکوپیک و میکروسکوپیک پلاکهای پی یر تهی روده ای و ایلئونی گاومیش در سنین مختلف

نویسندگان

چکیده

نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان داد که روده کوچک گاومیش دارای دو نوع پلاک پی یر: یکی پلاکهای پی یر ناپیوسته تهی روده ای و دیگری پلاک پی یر پیوسته و فرد ایلئونی می باشد. مطالعات ماکروسکوپیک نشان داد که پلاکهای پی یر تهی روده ای ، به صورت برجستگیهای بیضی شکل و پراکنده ای در سطح مخاط تهی روده-ایلئون ودرست در مقابل محل اتصال روده بند قرار دارند. تعداد پلاکهای پی یر تهی روده ای در ثلث ابتدایی تهی روده – ایلئون بیشتر از ثلث انتهایی آن می باشد(05/0p<) . مساحت این پلاکها در ثلث انتهایی تهی روده – ایلئون در رده سنی 4-3 سالگی بیشتر از رده سنی 24-6 ماهگی است (05/0p<) . لیکن پلاک پی یر ایلئونی ، به صورت یک پلاک پیوسته ، فرد و زبانی شکل درست در مقابل محل اتصال روده بند، در سطح مخاط ایلئون مشاهده گردید. این پلاک در رده سنی 18-6 ماهگی رشد و تکامل خوبی یافته و در مطالعات ماکروسکوپیک بوضوح قابل مشاهده بود. ولی پس از این سن با کوچک شدن پلاک آثار شروع تحلیل نمایان شده به نحوی که در سن 24 ماهگی تشخیص ماکروسکوپیک پلاک فقط براساس چینهای باقیمانده در سطح آن امکانپذیر بود. و در سن 5/2 سالگی پلاک ایلئونی در مشاهدات ماکروسکوپیک مشاهده نگردید. مطالعات میکروسکوپیک نشان داد که پلاکهای پی یر منقطع تهی روده ای اجتماعی از فولیکولهای لنفی گلابی شکلی هستند که این فولیکولها عمدتاً در زیر مخاط تهی روده متمرکز شده اند و تعدادی از آنها به لایه پارین نیز کشیده میشوند. فضای بین فولیکولی نسبتاً وسیع این پلاکها توسط یک بافت لنفوئیدی منتشر پر شده است. یافته قابل توجه در رابطه با پلاکهای تهی روده ای عدم مشاهده هرگونه تغییرات ساختاری و تحلیلی در سنین مختلف می باشد. پلاک پی یر پیوسته و فرد ایلئونی اجتماعی از فولیکولهای کیسه ای شکی است که فضای بین فولیکولی کم این پلاک توسط بافت همبند پرشده است . این فولیکولها نیز عمدتاً در زیر مخاط متمرکز بوده و بندرت ممکن است به لایه پارین کشیده شوند. یافته قابل توجه در رابطه با این پلاک مشاهده تغییرات تحلیلی در سنین بعد از 18 ماهگی می باشد به نحوی که در سن 5/2 سالگی تعداد و قطر طولی فولیکولها به طور معنی داری (05/0p<) کاهش می یابد. و در سن 4-3 سالگی فقط چند فولیکول کوچک و پراکنده ای از این پلاک باقی می ماند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The macroscopic studies showed that buffalo small intestine contain two types of peyer’s patches ie. discrete peyer’s patches in the total lenght of Jejunum - ileam (JPP) and a single continuous ileal peyer’s patche in the terminal part of ileum (IPP). The JPP have elliptical shapes and were scattered on mucosal surface of jejunum - ileum. The number of JPP in the cranial part were more than termiani part (P <0.05). The area of JPP in the terminal part of jejunum- ileum in 3-4 years old were more than 6-24 months old (P <0.05). The ileal peyer’s patche was well developed in 6 - 18 months old and after this age, the regression was started, as in macroscopic observations only a few folds were seen in 24 months old and there was no evidence of ileal peyer’s patche in 2.5 years old. The microscopic studies showed that the JPP consisted of pear shape follicles which mainly had placed in submucosa and some of them
had extended to the lamina propria. The interfollicular space were occupy by diffuse lymphoid tissue, There were not seen any regression in the follicles of the JPP in different ages. The IPP consisted of long - sac shape follicles which mainly had placed in submucosa and they rarely penetrated to the lamina propria. The more intersting finding was the regression of IPP, as the number and size of follicles were decreased by age. This regression was more significant in 3- 4 years old buffalo as only a few dispersed follicles were seen in this age.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Buffalo.
  • Jejunal and ileal peyer’s patches