آناتومی گره سینوسی-دهلیزی در قلب بز

نویسندگان

چکیده

آناتومی گره سینوسی-دهلیزی قلب در 5 رأس بز ماده بالغ مطالعه شد . در قلب بز گره سینوسی – دهلیزی 18/0 تا 25/0 میلیمتر زیر اپیکارد شیار انتهایی و نزدیک محل اتصال سیاهرگ اجوف قدامی به دیواره جانبی دهلیز راست و گوشک راست قرار داشت. شکل گره بصورت کشیده و تا حدودی مخروطی شکل بود. انتهای قدامی آن نزدیک میوکاردگوشک راست و انتهای خلفی نزدیک میوکارد دهلیز قرار داشت و انتهای خلفی باریکتر از انتهای قدامی بود . میانگین ابعاد گره سینوسی-دهلیزی 75/12 میلیمتر طول ، 5/1 میلیمتر عرض و 7/1 میلیمتر ضخامت بود. از لحاظ بافت شناسی گره سینوسی-دهلیزی قلب بز دارای داربست متراکمی از الیاف کلاژن می باشد و سلولهای ((پی)) و انتقالی سلولهای اصلی پارانشیم هستند. چون این سلولها دارای میزان کمتری میوفیبریل نسبت به میوکارد معمولی هستند،بطور مشخصی کمرنگتر بودند. سلولهای ((پی)) بزرگتر از سلولهای انتقالی و کوچکتر از سلولهای معمولی میوکارد بودند. در محل اتصال سلولهای انتقالی و سلولهای ((پی)) صفحات پلکانی مشاهده نشد. گره سینوسی-دهلیزی بز فاقد سرخرگ مرکزی است ولی در نزدیک ناحیه مرکزی و بطرف حاشیه قدامی یک آرتریول مشخص وجود دارد که گره را خونرسانی می نماید .

کلیدواژه‌ها