آناتومی گره سینوسی-دهلیزی در قلب بز

نویسندگان

چکیده

آناتومی گره سینوسی-دهلیزی قلب در 5 رأس بز ماده بالغ مطالعه شد . در قلب بز گره سینوسی – دهلیزی 18/0 تا 25/0 میلیمتر زیر اپیکارد شیار انتهایی و نزدیک محل اتصال سیاهرگ اجوف قدامی به دیواره جانبی دهلیز راست و گوشک راست قرار داشت. شکل گره بصورت کشیده و تا حدودی مخروطی شکل بود. انتهای قدامی آن نزدیک میوکاردگوشک راست و انتهای خلفی نزدیک میوکارد دهلیز قرار داشت و انتهای خلفی باریکتر از انتهای قدامی بود . میانگین ابعاد گره سینوسی-دهلیزی 75/12 میلیمتر طول ، 5/1 میلیمتر عرض و 7/1 میلیمتر ضخامت بود. از لحاظ بافت شناسی گره سینوسی-دهلیزی قلب بز دارای داربست متراکمی از الیاف کلاژن می باشد و سلولهای ((پی)) و انتقالی سلولهای اصلی پارانشیم هستند. چون این سلولها دارای میزان کمتری میوفیبریل نسبت به میوکارد معمولی هستند،بطور مشخصی کمرنگتر بودند. سلولهای ((پی)) بزرگتر از سلولهای انتقالی و کوچکتر از سلولهای معمولی میوکارد بودند. در محل اتصال سلولهای انتقالی و سلولهای ((پی)) صفحات پلکانی مشاهده نشد. گره سینوسی-دهلیزی بز فاقد سرخرگ مرکزی است ولی در نزدیک ناحیه مرکزی و بطرف حاشیه قدامی یک آرتریول مشخص وجود دارد که گره را خونرسانی می نماید .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Anatomy of the sinu - atrial node was studied in 5 female goats In the goat’s heart, the sinu - atrial node lied 0.18 mm - 0.25 mm beneath the epicardium, at terminal sulcus, near the junction between the cranial vena cava to, lateral wall of the right atrium and the right auricle, its shape was elongated and relatively cone shaped. Its cranial end was near the myocardium of the right auricle and caudal end was near the myocardiurn of atrial wall. The caudal end was narrower than the cranial end. Average of dimensions of the sinu - atral node were 12.75 mm x 1.5 mm x 1.7 mm. Histologically, the sinu - atrial node of goats contained normally a dense collagen frame and the cells with perinuclear clear zone (P) and transitional cells fE) were the principal cells of paranchyma. since these cells contained less myofilbrils than working myocardium , therefore , they were distinctively paler. The “p” cells were bigger than “T” cells and smaller than the ordinary myocardial cells. At the junction between “T” cells and “P” cells intercalated discs were not seen. The sinu - atrial node of goats lacked the central artery, but near the central section and toward the cranial margin there is a distinct arteriole that supplies the node.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anatomy
  • Goats
  • Sinu - Atrial Node
  • T” cells