مطالعه روند رشد ستون مهره ای در زندگی قبل و بعد از نوزادی در گوسفند

نویسندگان

چکیده

این مطالعه روی جنین های 3 ، 4 ، 5 ماهه بره های نوزادو گوسفندان بالغ نژاد مهربان بعمل آمده است. هر گروه سنی شامل 6 حیوان بود. تغییرات رشد تکاملی براساس طول کلی ،ناحیه ای و سگمنتی(قطعه ای) مورد بررسی قرار گرفته است. میانگین طول کلی ستون مهره ای در جنین سه ماهه،19/16± 80/202 میلیمتر ، در جنین چهار ماهه 89/22 ± 00/294 میلیمتر در جنین پنج ماهه 28/37 ± 20/405 میلیمتر، در بره نوزاد 61/30 ± 30/566 میلیمتر و در گوسفند بالغ 27/87 ± 00/1054 میلیمتر می باشد. در تمام گروههای سنی طول ناحیه سینه ای بیشترین مقدار بوده و بدنبال آن نواحی گردنی ، کمری ، دمی و خارجی قرار داشته است. باستثنای جنین پنج ماهه که طول ناحیه دمی بیشتر از ناحیه کمری بوده است. در ناحیه گردنی تمام گروههای سنی C2 طویلترین مهره و C1 کوتاهترین می باشد. در ناحیه سینه ای ، در جنین های سه و چهار ماهه T1 طویلترین مهره می باشد در حالیکه در بقیه گروههای سنی T13 طویلترین مهره است. در تمام گروههای سنی مهره های T6-T8 کوتاهترین می باشند. در ناحیه کمری L6 طویلترین مهره بوده باستثنای گوسفند بالغ که L5 طویلترین است. در حالیکه در تمام گروههای سنی L1 کوتاهترین مهره این ناحیه است . در ناحیه خارجی تمام گروههای سنی S1 طویلترین مهره و S4 کوتاهترین می باشد، باستثنای گوسفند بالغ که S3 کوتاهترین مهره ناحیه خارجی می باشد.

عنوان مقاله [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • developmental trend
  • pre - and postnatal life
  • sheep
  • Vertebral column