بررسی تأثیر پودر پسته وحشی (بنه) بر چربی ها و لیپوپروتئین های سرم خون خرگوشهای ماده

نویسندگان

چکیده

هدف : بررسی تأثیر پودر پسته وحشی (بنه) بر روی چربی ها و لیپوپروتئین های سرم خون خرگوش (بعنوان مدل حیوانی برای انسانی).
طرح : بررسی تجربی.
حیوانات: 30 قطعه خرگوش ماده سالم.
روش: سی قطعه خرگوش ماده سالم انتخاب و بطور تصادفی به 6 گروه مختلف تقسیم شدند. به هر گروه آزمایشی (شامل 5 قطعه خرگوش) درصدهای متفاوتی از پودر پسته وحشی (10 درصد و 100 درصد)‘ کلسترول‘ روغن دنبه داده شد. چربی ها و لیپوپروتئین های سرم خون به روشهای متداول آزمایشگاهی مورد سنجش قرار گرفتند.
تجزیه و تحلیل آماری : آنالیزواریانس (ANOVA) و آزمون چند دامنه ای دانکن.
نتایج: بدست آمده نشان داد که پس از مصرف جیره حاوی 10 و 100 درصد پودر پسته وحشی غلظت تری گلیسیرید‘ کلسترول‘ لیپیدتام‘HDL- کلسترول ‘ VLDL – کلسترول و LDL- کلسترول سرم در دفعات مختلف نمونه گیری دارای اختلاف آماری معنی دار هستند( 05/0>P) بطوریکه که با پیشرفت زمان مصرف جیره های حاوی 10 و 100 درصد پودر پسته وحشی‘ روند کاهش معنی داری در غلظت تری گلیسیرید‘ کلسترول‘ لیپیدتام‘ VLDL- کلسترول و LDL- کلسترول و افزایش معنی داری در غلظت HDL- کلسترول سرم دیده شد ( 05/0>P). مصرف جیره حاوه 10 درصد روغن نباتی در خرگوش های ماده با افزایش معنی داری در غلظت تری گلیسیرید و VLDL- کلسترول سرم همراه بود ( 05/0>P). مصرف جیره حاوی 10 درصد روغن دنبه در خرگوش های ماده منجربه کاهش معنی داری در غلظت HDL- کلسترول و افزایش معنی داری در غلظت کلسترول و LDL- کلسترول سرم شد ( 05/0>P). مصرف جیره حاوی 1 درصد کلسترول با کاهش معنی داری در غلظت HDL- کلسترول سرم و افزایش معنی داری در غلظت کلسترول‘LDL- کلسترول‘VLDL – کلسترول ‘ تری گلیسیرید و لیپیدتام سرم همراه بود ( 05/0>P).
نتیجه گیری: درمان با پودر پسته وحشی اثر معنی داری درکاهش چربی ها و لیپوپروتئین های سرم دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: To Study the effects of turpentine powder on the concentration of lipids and lipoproteins of rabbit (as an animal model for human studies).
Design: Experimental Study.
Animals: 30 healthy female rabbits.
Procedure: 30 healthy female rabbits were chosen and then randomly allocated into 6 groups of 5 rabbits each. Different percent ages of turpentine powder (10% and 100%) and oil compounds (vegetable oil, cholesterol and animal oil) were given to each group, separately. Blood serum lipid and lipoprotein levels were analyzed using routine laboratory methods. Statistical analysis: Analysis of variance and Duncan’s multiple range test.
Results: Treatment with 10% and 100% turpentine powder had significant decreasing effect on Serum triglyceride, cholesterol, total lipid, VLDL- cholesterol and LDL- cholesterol (P<0.05 ) Moreover, it significantly increased the Serum HDL- cholesterol (P<0.05). Treatment with 10% vegetable oil had a significant increasing effect on the serum triglyceride and VLDL-cholesterol (P<0.05). Following treatment with 10% animal oil, the concentration of HDL cholesterol showed a significant P<0.05) decrease while the concentration of cholesterol and LDL-cholesterol showed a significant increase (P<0.05).After treatment with 1% cholesterol, the concentration of serum HDL- cholesterol,
LDL-cholesterol, VLDL-cholesterol, triglyceride and total lipid significantly increased (P<0.05).
Conclusion: treatment with turpentine powder has significant effects on the levels of serum lipids and lipoproteins. J.Fac. Vet.Med. Univ. Tehran. 60,4:321- 326,2005.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lipid
  • Lipoprotein
  • Rabbit
  • serum
  • turpentine powder