اثرات متقابل غلظتهای مختلف سرم جنین گاو با کافئین یا هپارین بر باروری تخمکهای گاو و ایجاد پلی اسپرمی

نویسنده

چکیده

جهت بررسی تاثیر کافئین یا هپارین در باروری آزمایشگاهی تخمکهای با یا بدون سلولهای کومولوس که در آزمایشگاه بالغ شده اند، پس از گرفتن تخمک از تخمدان گاوهای کشتار شده و بالغ نمودن انها در شرایط آزمایشگاه، نیمی از آنها با استفاده از محلول هیالورونیداز بدون سلولهای کومولوس گردیده و سپس هر دو گروه ( تخمکهای بالغ شده با سلولهای کومولوس اووفروس و تخمکهای بالغ شده که پس از بلوغ سلولهای کومولوس آنها گرفته شده است ) جهت تلقیح در محیطهای حاوی غلظتهای مختلف ( صفر تا 20 درصد ) از سرم جنین گاو ( ''FCS'' Fetal calf serom ) همراه یا بدون کافئین یا هپارین قرار گرفته و با اسپرم از انجماد خارج شده تلقیح گردیدند. در محیطهای حاوی 5 درصد تا 20 درصد از FCS در حضور کافئین میزان باروری تخمکهای دارای کومولوس ( 85 درصد تا 94 درصد ) به طور معنا داری ( 05/0 > P ) بیش از باروری تخمکهای بدون کومولوس ( 22 درصد تا 56 درصد ) بود. در این حالت 72 تولید هردو پیش هسته در گروههای مختلف آزمایش تفاوت معنا داری نداشته ولی درصد باروری با بیش از یک اسپرم ( پلی اسپرمی ) در هر یک از گروههای کومولوس دار با افزایش غلظت FCA از 10 درصد به 20 درصد افزایش یافت ( 27 درصد، 34 درصد، 58 درصد و 76 درصد به ترتیب برای غلظتهای صفر، 5 درصد، 10، و 20 درصد سرم ،. در تخمکهای بدون کومولوس، با افزایش غلظت سرم از 10 درصد به 20 درصد کاهش معناداری در میزان باروری و همچنین ایجاد پلی اسپرمی به وجود آمد. در حضور هپارین، باروری تخمکهای بدون کومولوس با افزایش غلظت سرم تغییری نداشته و در حد بالای خود ( 100 درصد ) قرار داشت. در این حالت ایجاد پلی اسپرمی در مجموع به طور محسوسی در تخمکهای بدون کومولوس بیش از تخمکهای دار بود. هنگامی که این آزمایشها در محیط فاقد کافئین و هپارین انجام شد، میزان باروری و همچنین ایجاد پلی اسپرمی به میزان شدیدی کاهش یافت. بدین ترتیب به نظر می رسد که: اولاً: حضور کومولوس در هنگام وجود کافئین می تواند به عنوان تحریک باروری مورد قبول قرار می گیرد. ثانیاً: هپارین در سلولهای بدون کومولوس اثر تحریکی بیشتری بر باروری تخمکهای گاو در غلظتهای مختلف FCS دارد. ثالثا: وجود FCS به تنهایی در محیط کشت پایه نمی تواند باعث تحریک باروری تخمکهای گاو گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Bovine oocytes were isolated from ovaries recovered in the slaughterhouse and were culture in vitro for maturation. After maturation, oocytes were divided into 2 groups. one group denuded from the cumulus cells by treating with hyaloronidase and the other group left intact. Both groups were then divided into different sub-groups which were transferred into the fertilization media supplemented with different concentration of fetal calf serum (FCS) and with or without 5mM caffeine or 10 ig heparin/ml and were inseminated by frozen thawed semen. When caffeine was added to the medium. the penetration rates of cumulus-intact oocytes were significantly higher than cumulus- free ones in the presence of 5% and 10% ECS. The proportion of both pronucleus was not significantly different among different concentrations of FCS in cumulus-intact and cumulus-free oocytes. However, the proportion of polyspermy increased b increasing the concentration of FCS (27%. 34%, 58% and 76% for 0, 5%. 10% and 20% FCS respectively). In cumulus-free oocytes. penetration rates were drastically decreased when 20% serum was added to the medium. In the presence of heparin. penetration of cumulus-free oocytes were 1 00% and independent of serum concentration in the doses examined. Polyspermic penetration was higher in cumulus-free oocytes compared with cumulus-enclosed ones. When both chemical (caffeine and heparin) were eleminated from fertilization medium, penetration rates decreased in both cumulus-enclosed and cumulus-free oocytes. It is concluded that: l ) Cumulus cells can induce sperm penetration into bovine oocytes in the prsence of caffeune.2) Heparin has more induction of penetration effect on bovine cumulus — free oocytes in the presence of different concentrations of FCS. 3) Fetal calf serum by itself has not any induction effect on bovine oocytes penetration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bovine oocyte
  • caffeine
  • FCS
  • Heparin
  • IVF