تاثیر سطوح مختلف پروبیوتیک بر مورفولوژی مخاط روده جوجه های گوشتی

نویسندگان

چکیده

هدف: بررسی اثر پروبیوتیک بر ریخت شناسی مخاط روده باریک جوجه های گوشتی.
طرح: آزمایش به صورت فاکتوریل 6 ? 4 در قالب طرح کامل تصادفی اجرا شد.
حیوانات: شامل 240 قطعه جوجه گوشتی نرهیبرید راس ( Ross ) در 4 گروه 60 تائی، هر گروه در 3 تکرار 20 تائی و در نهایت 4 تیمار.
روش: هر یک از تیمارها از سن یک روزگی تا پایان دوره پرورش با جیره غذایی حاوی درصدهای مختلف پروبیوتیک Bioplus 2B ( 0 درصد به عنوان شاهد، 05/0، 10/0 و 15/0 درصد به عنوان گروههای آزمایشی ) تغذیه شدند. در سنین 28، 36 و 42 روزگی از هر تیمار 5 جوجه انتخاب و در آزمایشگاه از قسمتهای مختلف روده کوچک آنها ( 1، 10، 30، 50، 70 و 90 درصد طول روده ) نمونه گیری شد. در پایان نمونه گیری در هر نمونه ابعاد خملها و کریپتهای لیبرکون و نسبت بین آنها و درصد انواع خملها ( زبانی، برگی، انگشتی، پل مانند، رشته ای پیچیده ) اندازه گیری شد.
تجزیه و تحلیل آماری: پس از انجام آزکایش، داده ها با استفاده از نرم افزار MSTATC تجزیه و میانگین آنها با روش آزمون مقایسه میانگین چند دامنه ای دانکن در سطح احتمال 5 درصد مقایسه شدند.
نتایج: نتایج حاکی از این بود که مصرف سطوح مختلف پروبیوتیک موجب افزایش طول خملهای ابتدای روده جوجه های آزمایشی نسبت به گروه شاهد گردید ( 05/0 > P ) ولی عرض خملهای تغییری نکرد. نسبت طول خملها به عرض آنها ( H / W ) با مصرف سطوح مختلف پروبیوتیک تغییری نکرد. عمق کریپتهای لیبرکون در ابتدا و انتهای روده کوچک افزایش یافته ( 05/0 > P ) ولی در قسمتهای میانی روده تغییری نکرده بود. درصد انواع خملهای زبانی، برگی، انگشتی، پل مانند، رشته ای و پیچیده تحت تاثیر پروبیوتیک واقع نشد.
نتیجه گیری: مصرف پروبیوتیک در جیره غذایی ماکیان موجب افزایش طول خملها در ابتدای روده و افزایش عمق کریپتهای لیبرکون در ابتدا و انتهای روده باریک می شود. افزایش عمق کریپتها به دلیل تحریک غدد لیبرکون توسط پروبیوتیک و در نتیجه افزایش در تقسیم سلولی در این غدد می باشد. به نظر می رسد که تغییرات حاصله موجب بهبود هضم و جذب در دیواره روده می شود. مجله دانکده دامپزشکی دانشگاه تهران، 1384، دوره 60، شماره3، 211-205 .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Object: To Investigate the effect of probiotic on
morphology of small intestine in roosters.
Design: Factoriel 4 x 6 in completely randomized design.
Animals: 240 male broilers of Ross commecial hybrid
designated into 4 groups(N= 60 chi:ks). Procedure: Experimental groups were fed diet with
different levels of probiotic (Bioplus 2B) from day 1- 42.Treatrrient were done with just diet (basal or 0%) and
with increasing percentages of probiotic(0.05, 0.01 and
0.15%).Different segments of small intestine (1, 10,30,50,
70 and 90% of total length) were extracted from each group
(n=5) and analyzed for villus indices (hight(H), width(W),
H/W ratio), depth of cripts and villus types (tongue shape,
leaf shape, finger like, bridge from, ridged and convoluted) were recorded.
Statistical Analysis: Data were analyzed through ANOVA
by MSTATC and means of different villus parameters
were compared by Duncans Multiple test. Results: While intake of varius levels of probiotic
significantly increased villus height in the first part of
small intestine above basal levels(P<0.05), its width had
any change. H/W ratio was not affected by the probiotic
intake. Despite an apparent increase of crypt depth in the
first and last segments of small intestine (P<0.05) probiotic
intake did not change it in the mid portion of the intestine.
Percentage of different types of villi Li were not affected by consumption of probiotic.
Conclussion: Administration of probiotic in poultry diets
increases villus height of the first segment and crypt depth
in the first and last parts of small intestine. These data
suggest that probiotic administration providing increased
food digestion and absorption in chickens. J.Fac. Vet.Med.
Univ. Tehran. 60,3:205-211,2005.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Morphology
  • Probiotic
  • villous