تعیین حداقل علظت ممانعت کننده (MIC) اسانس گیاه آویشن شیرازی روی باکتری‌های استافیلوکوکوس آرئوس، استرپتوکوکوس آگالاکتیه و اشریشیاکلی

نویسندگان

چکیده

هدف : تحقیق در مورد جایگزینی دارویی مناسب، موثر و با صرفه اقتصادی به جای داروهای متداول در درمان بیماری ورم پستان.
طرح: میدانی و آزمایشگاهی .
مواد و روش کار: در این مطالعه تعداد چهل نمونه شیر از گاوهای مبتلا به ورم پستان متعلق به یکی از دامداری‌های اطراف تهران اخذ شد و بر روی محیط‌های مناسب از جمله ژلوز خوندارومک کانگی کشت گردید. با آزمایشات بیوشیمیایی نظیر اکسیداز ، کاتالاز، تخمیر قندها و اندل باکتری‌های جدا شده شناسایی و سپس با استفاده از آنتی سرمهای پلی والان و منو والان سروتیپ بعضی از آنها مشخص گردید. در مرحله بعد حداقل غلظت ممانعت کننده (MIC) اسانس آویشن شیرازی روی استافیلوکوکوس آرئوس، استرپتوکوکوس آگالاکتیه و اشریشیاکلی جدا شده در مرحله اول تحقیق تعیین گردید.
نتایج : استرپتوکوکوس آگالاکتیه، استافیلوکوکوس آرئوس و اشریشیاکلی به ترتیب از شش بیست و یک و پنج نمونه شیر گاوهای مبتلا به ورم پستان جدا گردید. در مقایسه تاثیر اسانس آویشن شیرازی بر روی باکتری‌های فوق با سویه‌های استاندارد مشخص گردید که MIC اسانس آویشن شیرازی در باکتری‌های جدا شده بین 5/1 تا 4 برابر بیشتر از سویه‌های استاندارد است.
نتیجه‌گیری : بر اساس نتایج به دست آمده از این تحقیق اسانس آویشن شیرازی دارای تاثیر ضد باکتریایی مناسبی بر روی باکتری‌ها جدا شده از ورم پستان بویژه استرپتوکوکوس آگالاکتیه و استافیلوکوکوس آرئوس است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: To study the effect of Zataria multflora essential oil on the clinical isolates of Streptococcus, agalactiae, Staphylococcus, aureus and E. coli isolated from milk of cows with mastitis.
Design: Discription study.
Procedure: In this study milk samples from cows affected by mastitis were collected from a farm near Tehran. Using microbiological, biochemical and serological methods, bacteria were isolated, identified and serotyped. The MIC of Zataria multiflora essential oil against Streptococcus, agalactiae, Staphylococcus, aureus and Escherichia coli, isolated in this study were evaluated.
Results: Sterptococcus agalactiae, Staphylococcus aureus and Escherichia coli were isolated from 6, 21 and 5 samples respectively. All the isolated strains were more resistant to Zataria multiflora essential oil than the standard ones. The MICs of Zataria multiflora on isolated strains of S. aureus and Strep. agalactiae used in this study were 4 and 1.5 times
more than the corresponding standard strains. Conclusion: According to the results of this study, Zataria multiflora essential oil had good antibacterial effect on the isolated strains of Streptococcus agalactiae and Staphylococcus aureus. J.Fac. Vet.Med. Univ. Tehran. 60,2:107-110,2005.

کلیدواژه‌ها [English]

  • agalactiae
  • E. coli
  • Minimum Inhibitory Concentrarion (MIC)()
  • Staphylococcus aureus
  • Sterptococcus
  • Zataria multiflora