تعیین الگوی پروتئینی پنی سیلیوم‌های جدا شده از منابع طبیعی ایران

نویسندگان

چکیده

هدف : تفکیک گونه‌های مختلف پنی سیلیوم بر اساس باندهای پروتئینی .
روش : در این مطالعه جهت مقایسه آنتی ژن‌های پروتئینی جدایه‌های پنی سیلیوم، از 4 گونه پنی سیلیوم سیترینوم، پنی سیلیوم اگزالیکوم، پنی سیلیوم نوتاتوم و پنی سیلیوم فرکوئنتس جدا شده از هوای ایران استفاده گردید ‍(30 جدایه پنی سیلیوم).
ابتدا این قارچ‌ها بر روی محیط سابورودکستروز آگار کشت داده شده و سپس بر روی محیط چاپکس آگارپاساژ داده شد و در دمای 30 درجه سانتیگراد به مدت 72-48 ساعت نگهداری شدند. سپس برای تهیه عصاره پروتئینی قارچ‌های فوق در محیط سابورو روی مایع کشت داده شده و از روش برادفورد (Braud ford Method) برای اندازه‌گیری میزان پروتئین استفاده شد. با استفاده از روش پلی اکریل آمیدژل الکتروفورزیس (SDS-PAGE) با ژل جدا کننده 10 درصد تفکیک پروتئین‌ها صورت گرفت. برای رنگ‌آمیزی ژل، ازکوماسی بلو G250 استفاده شد که بعد از ثابت نمودن، رنگ‌آمیزی و رنگ زدایی ژل ، باندهای مختلفی ظاهر شدند.
نتایج: بر این اساس 34 باند پروتئین با اوزان موکسی 5/19، 24، 26، 27، 5/28، 32، 36، 39، 45،48، 50، 52، 53، 55، 5/56، 5/59، 63، 65، 5/66، 68، 76، 84، 88، 90، 92، 93، 94، 95، 97، 107، 116، 123، 128، 158 کیلودالتون مشاهده شد. که باندهای 5/19-24، 5/28-45-52، 53-5/56، 5/59-76-84 و 97 کیلودالتون باندهایی هستند که در تمام گونه‌ها حضور داشته، یعنی در تمام 30 جدایه تحت مطالعه این باندها دیده شده‌اند.
نتیجه‌گیری : بر اساس نتایج به دست آمده در این رابطه مشخص گردید که تفاوت‌‌هایی بین گونه و داخل گونه وجود دارد ولی اختلاف معنی‌داری در الگوی پروتئینی جدایه‌های تحت مطالعه مشاهده نگردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: Farctionation of diffecent penicillium species based on protein bands.
Procedure: In this study penicillium citrinum, penicillium oxalicum, penicillium notatum and penicillium frequentes isolated from air in Iran have been compared for their protein pattern antigens. First, the isolates were cultured on
sabouraud dextrose agar medium and then subcultured on czapex agar and were maintained on 30CC for 48-72h. Then they were cultured on sobouraud broth medium for preparing protein extracts, and braudford method was used
for measuring the level of protein. The proteins were differentiated using SDS-PAGE with 10% separating gel.
Coomassie blue G250 was used for staining. Results: 34 protein band with molecular weight of: 19.5, 24, 26, 27, 28.5, 32, 36, 39, 45, 48, 50, 52, 53, 55, 56.5, 59.5, 63, 65, 66.5, 68, 76, 84, 88, 90, 92, 93, 94, 95, 97, 107, 116, 123, 128 and 158 kD were observed.
The bands 19.5, 24, 28.5, 45, 52, 53, 56.5, 59.5, 76, 84 and 97kD were present in all 30 isolates under study.
Clinical implications: The results, indicate that there are inter species and intra species differences but there is no significant difference in protein patterns of the isolates.

J.Fac. Vet.Med. Univ. Tehran. 60,2:111-115,2005.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Penicillium
  • Protein
  • SDS-PAGE