تشخیص مولکولی ویروس عامل بیماری مارک در ایران

نویسندگان

چکیده

هدف : هدف از این مطالعه تشخیص ویروس عامل بیماری مارک (MDV) به عنوان یکی از عوامل ویروسی تومورزا در احشای طیور با استفاده از واکنش زنجیره‌ای پلی مراز بود.
نمونه‌ها : تعداد چهل نمونه خون از طیور تخمگذار 19 هفته فاقد علائم و 42 نمونه بافت توموری از طیور تجای اخذ گردید.
روش : ابتدا استخراج DNA از نمونه‌های بافتی و خون به روش سیلیکاژل انجام گرفت. سپس آزمون PCR با استفاده از آغاز گرهای اختصاصی یک ردیف bp 132 و ژن A صورت پذیرفت و سرانجام، الکتروفورز محصور PCR در ژل آگارز 1 درصد انجام شد.
نتایج : در نمونه‌های خون هیچ مورد مثبتی از ویروس بیماریزای مارک و حتی سوش واکسینال مشاهده نشد، اما در 6/47 درصد از نمونه‌های بافتی، اسید نوکلئیک ویروس مارک مورد تشخیص قرار گرفت. این تومورها در اعضایی نظیر کبد، طحال، پیش معده، تخمدان، عضله سینه و بورس فابریسیوس موجود بودند.
نتیجه‌گیری : ویروس واکسن ویرمی کوتاه مدتی داشته و در نمونه‌گیریهای معمول، نمی‌توان ویروس واکسن را در خون طیور جستجو کرد، حتی در مورد ویروسهای بیماریزای مارک نیز می‌توان گفت که تنها در دوره محدودی پس از ورود ویروس به بدن، می توان آنها را در خون ردیابی نمود. در هر حال ویروس سروتیپ شماره 1 مارک به عنوان یکی از عوامل تومورزا و ایجاد بیماری در گله‌های طیور ایران برای اولین بار مورد تشخیص قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: The purpose of this study was diagnosis of Marek’s disease virus as one of the causative agents for visceral tumors in chickens using Polymerase Chain Reaction.
Samples: Forty blood samples from the chickens without any clinical signs of Marek’s disease and another 42 tumoral tissues from commercial chickens were collected.
Proedure: The whole DNA of the samples were extracted using a silica gel DNA extraction kit, then PCR test was performed using specific primers detecting 132bp tandem repeat and antigen Agene of MDV, finally electrophoresis of PCR products was done in lko3%l agarose gel.
Results: No positive results were obtained in blood samples for MDV and it’s Vaccinal strain, but about 47.6% of samples were positive. The tumoral tissues including liver, spleen, proventriculus, ovary, breast muscle and bursa of Fabric us. Conclusion: The Vaccinal strain of MDV (Rispens) was not detected in any of examined blood samples, as the period of viremia for this virus is very short. Serotype 1 of Marek’s disease virus was detected as a causative agent of tumors in the chicken farms of Iran as a first step in this study.
J.Fac. Vet.Med. Univ. Tehran. 60,2:125-130,2005.

کلیدواژه‌ها [English]

  • chicken
  • Marek’s disease virus
  • PCR