آلودگی کریپتوسپوریدیایی و عفونتهای همزمان با آنتروپاتوژن‌های باکتریایی در گوساله‌ها و گاوهای اسهالی در گاوداریهای اطراف تهران

نویسندگان

چکیده

هدف : تعیین تاثیر آنتروپاتوژنهای باکتریایی در تشدید میزان آلودگی به انگل کریپتوسپوریدیا در گوساله و گاو
طرح : مطالعه توصیفی.
حیوانات : تعداد 152 راس گوساله و 300 راس گاو
روش : مشاهده ریزبینی انگل کریتوسپوریدیوم در نمونه‌های مدفوع دامهای یاد شده از 3 دامپروری اطراف تهران با روش تهیه گسترش از مدفوع و ثابت کردن نمونه‌ها با استفاده از متانول و رنگ آمیزی به روش زیل نیلسن اصلاح شده، تایید اووسیست‌ها با مشاهده مستقیم زیر میکروسکپ نوری با بزرگنمایی چشمی 40 در سه منطقه دید و حداقل 20 میدان دید و تایید تشخیص با استفاده از بزرگنمایی 100 انجام شد. همچنین کشت نمونه‌ها از نظر عوامل باکتریایی چون سالمونلا، اشرشیاکلی، پروتئوس، کلبسیلا، کامپیلوباکتر و پسودوموناس و نیز جستجوی نمونه‌ها از نظر حضور باکتری‌های اسید فست با رنگ‌آمیزی زیل نیلسن انجام شده است.
تجزیه و تحلیل آماری : آمار توصیفی
نتایج: میزان آلودگی به انگل کریپتوسپوریدیم در گوساله‌های اسهالی 78/40 درصد که از این میان 52/10 درصد انگل یاد شده به تنهایی و در 26/30 درصد این عامل حداقل با یک باکتری پاتوژن دیگر همراه بوده است. همچنین در 28/3 درصد نمونه‌های اسهالی منحصرا با سیل‌های اسید فست مشاهده شد. نتایج بررسی روی نمونه مدفوع گاوهای اسهالی نشان داد که در 33/34 درصد موارد حداقل یکی از عوامل مورد نظر در این تحقیق تایید شده و در 28 درصد موارد حضور کریپتوسپوریر یا به تایید رسید. در 5 درصد از نمونه‌های مدفوع گاوهای اسهالی باکتری‌های اسید فست مشاهده گردید.
نتیجه‌گیری : نمتایج حاصل از مطالعه فوق نشان داد که میزان آلودگی در گوساله‌ها به نحو چشمگیری بالاتر از گاو می‌باشد و این امر بیانگر حساسیت سنی گوساله‌ها نسبت به این انگل بوده و به نظر می‌رسد که بیش از پیش رعایت موارد بهداشتی در گوساله دانی اهمیت می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: Determination the effects of the bacterial entropathogens to increase infection of calves and cows to cryptosporidium.
Design: Descriptive study.
Animals: A total of 152 calves and 300 cows.
Procedure: Microscopic detection of cryptosporidium in the direct smears of feces samples from 3 farm in around Tehran, using smears, fixing with methanol, staining with
modified zeal-nielson, detecting oocysts under a light microscope with objective magnification of 40 X (at least in 20 microscope field), confirming the observation using magnification of 100 X. on the other hand, feces samples were cultured for detection of bacterial agents such as: Salmonella, E. coli, Proteus, Klebsiella, Campylobacter and Pseudomonas as well as microscopic observation for presence of acid-fast bacteria in the direct smears of feces.
Statistical analysis: Descriptive statistics.
Results: In this study, Cryptosporidium was detected in 40.7 8% of diarrheic calves of which 10.52% of cases had cryptosporidium alone, and in 30.26% of cases cryptosporidium was accompanied with at least one other pathogenic bacteria. In 3.28% of cases acid-fast organism was isolated alone. Target pathogens of this study was isolated at least in 34.3 3% of feces samples of cows. In
28% of cases Cryptosporidium was confirmed and in 5% acid-fast organism was observed.
Conclusion: The results of the present study showed that the infection rates are significantly higher in calves than in cows which may be the due to the age susceptibility to Cryptosporidium. It is suggested that hygiene of calf den is of great importance. J.Fac. Vet.Med. Univ. Tehran.
60,2:131-135,2005.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Calf
  • Cow
  • cryptosporidium
  • E. coli
  • Salmonella