بررسی فراوانی هیستوفیلوس سومنی و سایر باکتری‌ها در موارد ورم پستان تعدادی از گله‌های گاوهای شیری نژاد هلشتاین اطراف مشهد.

نویسندگان

چکیده

هدف : 1- آیا آلودگی بواسطه باکتری هیستوفیلوس سومنی در دامهای مبتلا به ورم پستان بالینی و تحت بالیبی مطرح است؟ 2- میزان فراوانی آلودگی به این باکتری و سایر باکتری‌ها در دامهای تحت بررسی چقدر است؟
طرح : مطالعه مقطعی
حیوانات : یکصد و شانزده راس گاو شیری نژاد هلشتاین.
روش : یکصد و شانزده راس گاو شیری نژاد هلشتاین مبتلا به ورم پستان از نظر آلودگی به هیستوفیلوس سومنی و سایر باکتری‌ها مورد مطالعه قرار گرفتند. دامهای مبتلا به ورم پستان بالینی (96/18 درصد، 22 راس) و تحت بالینی (04/81 درصد، 94 راس) به ترتیب از طریق معاینه بالینی بافت پستان، تغییر وضعیت و قوام شیر و انجام (CMT) California Mastitis Test مورد ارزیابی قرار گرفتند. کشت نمونه‌های تهیه شده در شرایط بیهوازی (5 الی 10 درصد : CO2) در محیط Agar Brain Geart Infusion Yeast و 37 درجه سانتیگراد صورت گرفت. نتایج کشت پس از گذشت 24 الی 48 ساعت مورد ارزیابی قرار گرفت.
تجزیه و تحلیل آماری : روش آماری مربع کای و تست Fisher .
نتایج : در این بررسی مشخص گردید که فقط 2 راس (73/1 درصد) از دامهای تحت بررسی، آلوده به باکتری هیستوفیلوس سومنی می‌باشند. این باکتری فقط از دامهای مبتلا به ورم پستان بالینی جدا گردید و هیچ یک از دامهای مبتلا به ورم پستان تحت بالینی، آلوده به این باکتری نبودند. ارتباط معنی‌داری بین دامهای مبتلا به ورم پستان بالینی و تحت بالینی با منشاء هیستوفیلوس سومنی و سایر باکتری‌ها وجود دارد (P<0.05) توزیع آلودگی در دامهای تحت مطالعه در فصول زمستان (73/1 درصد یک مورد از 58 راس) و بهار (73/1، یک مورد از 58 راس) برابر بود. در این بررسی مشخص گردید که نمونه‌های مورد مطالعه نیز به 8 نوع باکتری دیگر آلوده می‌باشند.
نتیجه‌گیری : در این بررسی مشخص گردید که میزان آلودگی به باکتری هیستوفیلوس سومنی در موارد ورم پستان، کم (73/1 درصد) می‌باشد. با توجه به رشد کند و سخت این باکتری در محیط کشت باکتریال، احتمالا میزان آلودگی واقعی بیش از نتایج حاصله بوده که این مسئله ممکن است ناشی از مخفی ماندن هیستوفیلوس سومنی توسط سایر باکتری‌ها باشد. که در این راستا، بکارگیری روشهای دقیق‌تر تشخیص ضروری می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: 1-If Histophilus somni can be involved of mastitis in Holstein dairy cattle. 2- The frequency of
Histophilus somni and other bacteria isolated in mastitis
cases. Design: Cross-sectional. Animals: 116 Holstein dairy cattle.
Procedure: Cows were examined in 6 dairy cattle herds in
suburb of Mashhad, Iran. They were tested for clinical (No:
22; 18.64%) and sub clinical mastitis (No: 94; 81.04%) by using routine clinical methods and California Mastitis Test
(CMT). They were cultured in Brain Heart Infusion Yeast
agar at 37° C in 10% Co2 for Histophilus somni and other
bacteria infection. They were evaluated after 24-48 hours.
Statistical analysis: Chi- square and Fisher tests.
Results: Histophilus somni was isolated from only 2(1.73%)
clinical mastitis cows. Sub clinical mastitis cows were not infected by Histophilus somni. There were significant differences between clinical and sub clinical mastitis in
respected to mammary gland infection (P<0.05). The
infection rate in winter and spring seasons were 1 .73%(No:
58) and (1.73%), respectively. However, 8 bacteria were
isolated, too.
Conclusion: The infection rate of mastitis due to
Histophilus somni was very low (1.73%). It was cultured
difficulty. The real infection rate may be higher. It is
necessary to use more sensitive methods. J.Fac.Vet.Med.
Univ. Tehran. 60,2:137-141,2005.

کلیدواژه‌ها [English]

  • clinical mastitis
  • Dairy cow
  • Histophilus somni
  • Sub clinical mastitis