بلوغ آزمایشگاهی تخمکهای نارس شتریک کوهانه در محیط‌ها مزاف 10 همراه با غلظتهای مختلف سرم گوساله جنینی

نویسندگان

چکیده

هدف : انجام بلوغ آزمایشگاهی تخمک نارس شتریک کوهانه به منظور استفاده از آن در باروری آزمایشگاهی.
طرح : مطالعه مداخله‌ای.
حیوانات : تخمدان شترهای نحر در کشتارگاههای محلی.
روش : جمع آوری و انتقال تخمدانهای شترهای نحر شده در کشتارگاه در سرم فیزیولوژی استریل و در دمای 35-30 درجه سانتیگراد و حاوی آنتی بیوتیک، مکش فولیکول‌ها و جداسازی تخمکها و کشت آنها در محیط کشت سلول TC-199 و هامز اف 10 دارای صفر تا 10 درصد سرم گوساله جنینی توسط حرات غیر فعال شده، کشت تخمکها به مدت 48-36 ساعت در انکو باتور با حرارت 5/38 درجه سانتیگراد و 5 درصد گاز کربنیک، گرفتن سلولهای کومولوس، ثابت نمودن تخمکها و رنگ آمیزی آنها و سپس مطالعه آنها جهت ارزیابی میزان بلوغ تخمکها.
تجزیه و تحلیل آماری : آنالیز واریانس و در صورت وجود اختلاف معنادار، استفاده از آزمون دانکن.
نتایج : هنگامی که تخمدانهای منتقل شده به آزمایشگاه بلافاصله مورد استفاده قرار گرفت، میزان بلوغ تخمکهای نارس شتر یک کوهانه در محیط‌ها مزاف 10 بدون پروتئین کشت تنها 65/17 درصد بود در حالی که میزان بلوغ در محیطهای حاوی 5 درصد و 10 درصد پروتئین (به ترتیب 37 و 33 درصد) به طور معنی‌داری افزایش یافت (P<0/05)، اما این افزایش ارتباط معنی‌داری با افزایش غلظت پروتئین نداشت. هنگامی که تخمدانها 24 ساعت در یخچال نگهداری شده و بعدا مورد استفاده قرار گرفتند، میزان بلوغ تخمکها در محیط بدون پروتئین کشت تنها 54/14 درصد بود در حالی که میزان بلوغ در محیطهای حاوی 5 درصد و 10 درصد پروتئین (به ترتیب 86/25 و 33/33 درصد) به طور معنی‌داری افزایش یافت (P<0/05) ، در این آزمایش هر چند با افزایش غلظت سرم میزان بلوغ افزایش داشت ولی اختلاف آنها معنی‌دار نبود.
نتیجه‌گیری : در شرایط حاضر به نظر می‌رسد که بتوان تخمدانهای شتر را در سرمای 4 درجه سانتیگراد نگهداری و سپس مورد استفاده قرار داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objectives: To mature dromedary camel oocytes for using them in an IVF system.
Design: Interventional study.
Animals: Ovaries from dromedary camels in local slaughterhouses.
Procedure: Removing varies from camels in a local slaughterhouse, carrying them to the laboratory in warm saline solution, aspiration of follicles, isolation and transferring of oocytes into TCM-199 and Ham’s F10 supplemented with 0-10% heat inactivated fetal bovine serum (FBS), culturing oocytes for up to 24h in a C02 incubator. After culture oocytes were denuded and put into PBS containing 0.1% hyaluronidase and passing through a fine pipette. Oocytes were then mounted onto slide glass and fixed and stained for evidence of maturation.
Statistical analysis: ANOVA and when a significance different was seen, Duncan’s Multiple Range Test.
Results: When oocytes from fresh ovaries were culture in Ham’s F10 without protein, only 17.65% of them reached to MIT. However, significantly (P<0.05) higher oocytes reached to MIT in 5 and 10% FCS (36.84% and 33.33% for 5 and 10% FBS respectively), which were not dose dependent. When cool stored ovaries were used for oocyte maturation, 14.54% of oocytes reached to Mu. In protein- free medium However, significantly (P<0.05) higher oocytes reached to MI! in 5 and 10% FCS (25.86% and 33.3:3% for 5 and 10% FBS respectively). Although increasing the protein increased the maturation rates, the difference was not significant.
Conclusion: Under the present condition it seems that cool stored ovaries could be used for in vitro maturation of camel oocytes. J.Fac.Vet.Med. Univ. Tehran. 60,2:143- 148,2005.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cool storage
  • Dromedary camel
  • FBS
  • Ham’s F10
  • in vitro maturation