ارزیابی اثرات تحریکات الکتریکی بر روی قدرت عضلانی پس از تخریش عصب سیاتیک در سگ : الگوی حیوانی

نویسندگان

چکیده

هدف : ارزیابی اثرات تحریکات الکتریکی بر روی قدرت عضلانی پس از تخریش عصب سیاتیک در سگ.
طرح : مطالعه تجربی با الگوی حیوانی.
حیوانات: ده قلاده سگ نر و ماده مخلوط ایرانی 15 تا 22 ماهه و با وزن 18 تا 23 کیلوگرم روش: حیوانات به دو گروه مساوی 5تایی شاهد و آزمایش تقسیم شد و تحت بیهوشی قرار گرفتند. پس از برش پوست و جداسازی عضلات ران، عصب سیاتیک در معرض دید جراح قرار گرفت و سپس آزردگی تمام قطر عصب سیاتیک با پنس شریانی به مدت 5 ثانیه ایجاد شد. حیوانات گروه آزمایش با تحریکات الکتریکی به مدت 10 دقیقه برای مدت 2 هفته بعد از مراقبت‌های ویژه، 3 روز، تحت درمان قرار گرفتند. این در حالی است که هیچ روش درمانی در گروه شاهد استفاده نشد. گرام‌های فعالیت عضلات با استفاده از الکترومیوگراف قبل ، بعد از آزردگی عصب و در روزهای 14، 28، 45 از تمام حیوانات از چهار ماهیچه نیم وتری، نیم غشایی، بازکننده و خم کننده تهیه شدند.
تجزیه و تحلیل آماری: روش آنالیز واریانس (ANOVA) و آزمایش تکمیلی (Tukey).
نتایج : گرام‌های حاصله اختلاف معنی‌داری را در دو ماهیچه نیم وتری و نیم غشایی بین گروه آزمایش و شاهد در P<0/05 نشان داد.
نتیجه‌گیری : ارزیابی اثرات تحریکات الکتریکی در حیوانات نشان داد که تحریکات الکتریکی قادر به جلوگیری از آتروفی ماهیچه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dog
  • muscle atrophy
  • sciatic nerve
  • TENS