بررسی میزان آلودگی و ضایعات هیستوپاتولوژیک کبد و ریه دامهای کشتار شده در کشتارگاههای استان آذربایجان شرقی در اثر آلودگی به نوچه لینگواتولاسراتا در فصول مختلف سال.

نویسندگان

چکیده

هدف : شناسایی میزان آلودگی و تغییرات آسیب شناسی کبد و ریه گاو، گوسفند و بز در اثر آلودگی به نوچه لینگواتولاسراتا در فصول مختلف سال.
طرح : بررسی کشتارگاهی و تهیه مقاطع هیستوپاتولوژیک از کبد و ریه.
حیوانات : در این مطالعه 420 کبد گاو، 420 ریه گاو و 80 کبد گوسفند، 480 ریه گوسفند، 480 کبد بز و 480 ریه بز (مجموعا 2760 نمونه) مورد بررسی قرار گرفت.
روش : در طول یک سال با مراجعه به کشتارگاههای موجود در استان آذربایجان شرقی تعداد 2760 نمونه کبد و ریه گاو، گوسفند و بز مورد بررسی قرار گرفت و به روش هضمی، نوچه لینگواتولاسراتا از آن جدا گردید. همچنین جهت بررسی‌های آسیب شناسی از مناطق آلوده کبد و ریه مقاطع هیستوپاتولوژیک تهیه گردید و با رنگ‌آمیزی هماتوکسیلین – ائوزین رنگ آمیزی گردید.
تجزیه و تحلیل آماری : تعیین رابطه بین میزان آلودگی کبد و ریه دامهای کشتار شده به نوچه لینگواتولاسراتا با فصل با استفاده از آزمون مربع کای دو انجام پذیرفت.
نتایج : در طی این بررسی در هیچ کدام از نمونه‌های کبد و ریه گاو و نوچه انگل لینگواتولا سراتا مشاهده نگردید. در 98 نمونه کبد گوسفند (41/20 درصد)، 96 نمونه ریه گوسفند (20 درصد)، 173 نمونه کبد بز (04/36 درصد) و 170 نمونه ریه بز (41/35 درصد) نوچه لینگواتولاسراتا مشاهده شد. کمترین میزان آلودگی کبد و ریه گوسفند در طی بهار و بیشترین میزان آن در پاییز مشاهده گردید. در مورد کبد و ریه بز نیز کمترین میزان آلودگی در طی زمستان و بیشترین میزان آن در پاییز مشاهده گردید، که این میزان آلودگی در فصول مختلف از نظر آماری در حد (P<0/05) معنی‌دار بود. در بررسی‌های آسیب شناسی در پارانشیم کبدی نفوذ سلولی لنفوسیتیک و ماکروفاژی مشاهده گردید و در ریه خونریزی در پارانشیم، پرخونی دیواره آلوئولها و هجوم سلولهای نوتروفیل و تک هسته‌ای مشاهده شد.
نتیجه‌گیری : نتایج این بررسی نشان داد که آلودگی در کبد و ریه گوسفند و بزهای کشتار شده در کشتارگاههای استان آذربایجان شرقی وجود دارد و این آلودگی در فصول مخ9تلف سال متفاوت بوده و تفاوت میزان آلودگی درفصول مختلف از نظر آماری معنی‌دار می‌باشد (P<0/05). همچنین اختلاف معنی‌داری در بین میزان آلودگی کبد و ریه گوسفند و بزهای منطقه بر اساس فصول مختلف سال مشاهده می‌شود (P<0/05).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objectives: Detection of infectious rate and observation of histopathological changes due to nymph of Linguatula serrata on liver and lungs of cattle, sheep and goat during different seasons of year.
Design: Slaughteral survey and preparation of histopathological sections from liver and lung.
Animals: In this study 420 cattle liver, 420 cattle lung, 480 sheep liver. 480 sheep lung. 480 goat liver and 480 goat lung (totally2760 sample) were examined.
Procedure: 2760 sample of liver and lung of cattle, sheep and goat were provided from different East Azarbaijan slaughterhouses during one year. Nymphs of linguatula serrata were obtained by digestion method. Also histopathological sections from infectious zone of liver and lung were prepared and stained by Haematoxillin & Eosin method and were
observed by light microscope.
Statistic analysis: Chi-Square method was used for detection relationship between infectatious rate of liver and lung within different seasons of year.
Results: No infective nymph was observed in liver and lung of cattle during this study .The nymph of linguatula srrata were observed in 98 (20/41%) sheep liver and 96(20%)sheep lung and 173(6/04%)goat liver and 170(35/41%) goat lung.
On sheep minimum infectious rate was observed during spring and maximum rate was observed during autumn. On goat minimum infectious rate was observed during winter and maximum rate was observed during autumn. Infectious rate variations in different season were significant (P<0/05). Histopathological studies appeared lymphocyte and macrophage cell infiltration into liver parenchyma, hemorrhage in Parenchyma of lungs, hyperemia, neutrophil and mononuclear cell infiltration into alveoli.
Conclusion: Results of this survey showed that there is
linguatula serrata infectious in East- Azarbaijan
slaughterhouses and variation between infectious rate of liver and lung of sheep and goat in different season was significant (P<0/05). J.Fac. Vet.Med.Univ.Tehran. 60,2:161-165,2005.

کلیدواژه‌ها [English]

  • histopathological lesions
  • Linguatula serrata
  • Slaughter