تاثیر تجویز اکسی توسین با دواندن یا بدون دواندن در اولین فحلی بعد از زایش روی میزان جمع شدن رحم و میزان آبستنی در مادیانهای مبتلا به تجمع مایع رحمی

نویسندگان

چکیده

چکیده :
هدف: تعیین تاثیر تجویز وریدی اکسی توسین واکسی توسین به همراه دواندن در اولین فحلی پس از زایمان روی کاهش میزان مایعات رحمی و میزان باروری مادیان‌های مبتلا به تجمع مایع در رحم.
طرح : مطالعه تجربی.
حیوانات : تعداد چهل و پنج راس مادیان در فاصله سنی 14-8 سال.
روش : از بین مادیانهای با اولین فحلی پس از زایمان 450 راس مادیان که میزان مایع غیر اکوژن موجود در رحم آنها بیشتر از یک سانتیمتر مربع بود (ارزیابی بوسیله اولتراسونوگرافی) انتخاب شده و به طور کاملا تصادفی در سه گروه برای آزمایش دسته‌بندی گردید. گروه اول : بدون درمان (کنترل) 17 راس. گروه دوم : یک دوزاکسی توسین (15 واحد داخل رگی) روزانه تا پایان فحلی اول (تزریق اول در روز دوم فحلی)، 14 راس. گروه سوم: درمان قبلی به همراه دواندن بمدت 30-20 دقیقه که 60 دقیقه پس از تزریق اکسی توسین شروع می‌شد (برای ارزیابی اثرات دواندن به همراه اکسی توسین روی در ناژ رحم) 14 راس.
نتایج : کاهش میزان مایعات رحم پس از درمان، به ترتیب 4/71 درصد و 9/92 درصد در گروه دوم و سوم، در مقایسه با 6/17 درصد گروه کنترل بود (P نتیجه‌گیری : تجویز اکسی توسین به تنهایی یا اکسی توسین به همراه دواندن در فحلی اول پس از زایمان در مادیان‌های مبتلا به تجمع مایع در رحم باعث افزایش معنی‌دار در میزان آبستنی در فحلی بعدی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: To study the effect of oxytocin injection and
also oxytocin plus lunging on intrauterine fluid reduction
and conception rate in mares with intrauterine fluid
accumulation. Design: Experimental study.
Animal: A total of 45 mares, 8-14 years old.
Procedure: Among the mares in foal heat, 45 mares with
more than 1 cm2 fluid in their uterus (evaluated by
ultrasonography) were selected and categorized randomly
in 3 groups as follow: Group 1: Without treatment
(control). N=17. Group 2: Oxytocin injection (15 iu, IV),
one daily, up to the end of foal heat (first injection on the 2’nd day of foal heat). N=14. Group 3: Treatment as group 2
plus lunging for 20-30 minutes, initiated 60 minutes after
oxytocin injection (to evaluate the effect of lunging in
association with oxytocin on uterine drainage). N=14
Results: Reduction of uterine fluid after treatment was
71.4% and 98.9% in group 2 and 3 respectively compared
with 17.6% in control group (P<0.05). The total conception rate in 3 groups with uterine fluid less than 1 cm2 (61.5%)
was significantly more than the total one in 3 groups with
uterine fluid> 1 cm2 (26.3%) (P<0.05).
Conclusion: Lunging and or oxytocin injection in mares
with intrauterine fluid accumulation in foal heat can
improve conception rate in next estrus.
J.Fac. Vet.Med. Univ. Tehran.60, 2:167-1 72, 2005.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Endometritis
  • Mare
  • oxytocin
  • pregnancy