تغییرات اخذ غذا، اخذ آب و دفع مدفوع خرگوشهای آزمایشگاهی در دوره‌های روشنایی و تاریکی

نویسندگان

چکیده

هدف : بررسی تغییرات اخذ غذا، اخذ آب و دفع مدفوع خرگوشهای آزمایشگاهی در دوره‌های روشنایی (12 ساعت) و تاریکی (12 ساعت)
طرح: مطالعه تجربی.
حیوانات : ده قطعه خرگوش سفید نیوزلیندی نر با وزن بین 3-5/2 کیلوگرم.
روش : نگهداری حیوانات در قفسهای آلومینیومی استاندارد (60×45×45 سانتیمتر) در آزمایشگاه با درجه حرارت 23-20 درجه سانتیگراد و دوره‌های روشنایی تاریکی 12 ساعت برای ایجاد سازگاری، دادن غذا و آب با میزان مشخص در ساعت‌های 7 و 19 اندازه‌گیری غذا و آب مصرف شده و جمع‌آوری و توزین پلت‌های مدفوع در ساعت‌های 11، 15، 19، 7 و 3 برای مدت ده روز متوالی، محاسبه میزان و نسبت شاخصهای مذکور در 12 ساعت روشنایی، 1ساعت تاریکی و کل 24 ساعت.
تجزیه و تحلیل آماری: آنالیزواریانس با اندازه‌گیری مکرر و آزمون دانکن.
نتایج : مقادیر حداکثر اخذ غذا و آب در فواصل زمانی 23-19 و 3-23 به دست آمد. مقادیر حداقل آنها در فواصل زمانی 7-3 رخ داد. دفع مدفوع با حداقل مقادیر در فواصل زمانی 11-7 و 15-11، حداکثر مقادیر را در فواصل زمانی 19-15، 23-19 و 3-23 نشان داد.
مقادیر اخذ غذا، اخذ آب و دفع مدفوع در دوره 12 ساعت تاریکی نسبت به دوره 12 ساعت روشنایی افزایش داشت. نسبت‌های 12 ساعت تاریکی به کل 24 ساعت در مقایسه با نسبت های 12 ساعت روشنایی به کل 24 ساعت نیز افزایش نشان داد.
نتیجه‌گیری : بر اساس نایج می‌توان مطرح نمود که خرگوش‌های آزمایشگاهی حداکثر فعالیتهای مربوط به اخذ غذا، اخذ آب و دفع مدفوع را از اوایل تا اواسط دوره تاریکی انجام می‌‌دهند. از این نظر خرگوش آزمایشگاهی به دسته حیوانات با فعالیت شبانه تعلق می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: To investigate the 12h: 12h light/dark changes
of feeding , drinking and defecation in laboratory rabbits. Design: Experimental study.
Animals: Ten male New Zealand white rabbits weighing
2.5-3kg.
Procedure: Rabbits were individually maintained in
standard cages (45 45 60cm) in a laboratory under
controlled temperature (20 - 23°C) and 12/12h light - dark
cycles for induction of adaptation. They were fed with a
commercial pelleted diet and water twice daily (7.00 and
19.00h). Fecal pellets and consumed food and water were
measured every 4h for 10 consecutive days . The rates and
ratio; of the above mentioned parameters were calculated
at 12h light, 12h dark and total 24h periods.
Statistical analysis: Repeated measures ANOVA and
Duncan test.
Results: Maximal rates of food and water intake were
obtained at 19-23 and 23-3h time intervals. Their minimal
rates were occurred at 3-7h time interval. Defecation, with
minimal rates at 7-11 and 11-15h time intervals, showed
maximal rates at 15-19, 19-23 and 23-3h time intervals.
Food, water intake and defecation rates at 12h dark period
were higher than that of 12h light period. The 12h dark/
total 24h ratios of the parameters were higher than that of
12h light/total 24h ratios, too.
Clinical implication: From the results of this study it is concluded that laboratory rabbits perform more of feeding,
drinking and defecation activities from the beginning to
middle hours of dark period. From this point of view,
rabbits belong to the nocturnal animals group.
J.Fac. Vet.Med. Univ. Tehran. 60,2:173-176,2005.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Defecation
  • Drinking
  • Feeding
  • Laboratory rabbits
  • Light / dark cycles