مطالعه دقت روشهای مختلف جهت تشخیص سیستی سرکوس بوویس در گاوهای ذبح شده

نویسندگان

چکیده

هدف : ارائه روش دقیق‌تر جهت بازرسی بهداشتی لاشه گاو برای تشخیص سیستی سرکوس بوویس.
طرح : بررسی کشتارگاهی
حیوانات : 3436 لاشه گاو.
روش : به منظور ارائه روش دقیق‌تر جهت تشخیص سیستی سرکوس بوویس در گاوهای ذبح شده در کشتارگاه تعدادی لاشه گاو با استفاده از چهار روش سنتی رایج در ایران (1812 لاشه) و سه روش استاندارد متداول در سه کشور افریقای جنوبی (145 لاشه) ، آلمان (145 لاشه) و انگلستان (145 لاشه) بازرسی بهداشتی شدند و در هر روش درصد آلودگی به سیستی سرکوس بوویس تعیین گردید. در روش متداول کشتارگاهی ماهیچه‌های قلب، سه سربازو و جوشی خارجی و در روش متداول در دو کشور آلمان و انگلستان ماهیچه‌های قلب، جوشی داخلی و خارجی، مری، دیافراگم.
زبان و در روش آفریقای جنوبی علاوه بر این ماهیچه‌ها، ماهیچه سه سر بازو طبق توصیه‌های انجام شده مورد بازرسی قرار گرفت. بر اساس مقایسه نتایج حاصل و با توجه به ماهیچه‌هایی که به تشخیص دقیق‌تر لاشه‌های آلوده به سیستی سرکوس بوویس کمک می‌کنند. 1189 لاشه گاو بررسی گردید و با استفاده از آزمون آماری مربع کای یافته‌ها تحت ارزیابی قرار گرفت و روش بازرسی اخیر بعنوئان روش پیشنهادی معرفی گردید.
نتایج : در بازرسی ماهیچه‌های مختلف 1812 لاشه گاو به روش سنتی 47 لاشه (6/2 درصد) آلوده به سیستی سرکوس بوویس بودند. در حالی که با استفاده از بازرسی ماهیچه‌های مختلف در سه روش استاندارد متداول در آلمان، انگلستان و آفریقای جنوبی به ترتیب 6/7 درصد، 9/6 درصد و 9/6 درصد لاشه‌ها مبتلا به این متاسستود بودند. در بررسی آماری این سه روش با روش متداول کشتارگاهی اختلاف معنی‌داری وجود داشت. در روش انتخابی با بازرسی 1189 لاشه گاو، علاوه بر ماهیچه‌های مورد بازرسی در روش آلمانی که بالاترین درصد آلودگی را نشان داده بود، ماهیچه سه سر بازو طبق روش سنتی ایران و روش استاندارد در افریقای جنوبی بازرسی گردید. در این روش 90 لاشه (6/7 درصد) آلوده به سیستی سرکوس بوویس تشخیص داده شد.
دقت روش انتخابی معادل دقت روش استاندارد بازرسی در آلمان بود. در مقایسه روش انتخابی با روش سنتی اختلاف آماری معناداری مشاهده گردید (P

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: To present a more accurate method for diagnosis of Cysticercus bovis in slaughtered cattle. Project: Slaughterhouse study.
Animal: 3436 cattle.
Method: To present a more accurate method for diagnosis
of C.bovis in slaughtered cattle 1812 cattle were examined
at meat inspection using traditional method. Meanwhile by
using standard method for detection of c.bovis at meat
inspection in South Africa, Germany and England 145
cattle for each region were examined. In each method the
percentage of infection with C.bovis was determined. In
traditional method heart, external and internal master and
triceps muscles were inspected. Whereas for the method
used in Germany and England, heart, external and internal master, oesophagus, diaphragm, tongue and for that of
South Africa in addition to these, triceps was also inspected.
The best, among the method used, was selected and according to the latter 1189 carcasses were examined. If the
accuracy of selected method was statistically superior or
similar to the best method, thus it was considered as an
alternative or replacement method to the traditional
method.
Results: By examining of 1182 cattle at meat inspection
using traditional method 47 carcasses(2.6%) harboured
c.bovis in different organs, whereas using standard
method, used in Germany, England and South Africa 7.6%,
6.9% and 6.9% of examined cattle were found to be infected
with’ C.bovis. There was a significant differences between
traditional method and standard methods of three different
countries us in X2 test. Standard method used in Germany
was more accurate than the others, thus it was chosen as our
selected method by which 1189 cattle were examined of
which ninty cattle (7.6%) were found to be infected with
C.bovis, an infection rate comparable to German method.
Thus it could be suggested as an alternative or replacement to the traditional method. J.Fac.Vet.Med. Univ. Tehran.
60,2:177-180,2005.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cattle
  • comparison
  • Cysticercus bovis
  • Diagnosis