جراحی ایلئوسیستوپلاستی در سگ : مطالعه تصویربرداری، خونشناسی، بیوشیمیایی، و آسیب شناسی.

نویسندگان

چکیده

چکیده : هدف : یافته‌های رادیوگرافی، اولتراسونوگرافی، تغییرات خون‌شناسی و بیوشیمیایی و آسیب شناسی الئوسیستوپلاستی در سگ.
طرح : مطالعه تجربی.
حیوانات: 12 قلاده سگ ماده مخلوط ایرانی.
روش : 12 قلاده سگ ماده بالغ 1 تا 2 ساله مخلوط با وزن تقریبی 24-15 کیلوگرم به دو گروه 6 تایی شاهد و آزمایش تقسیم شدند. پس از آماده سازی جراحی و انجام بیهوشی، حیوانات تحت جراحی ایلئوسیستوپلاستی قرار گرفتند. 20 سانتیمتر از قطعه ایلئومی با حفظ روده بند به شکل u دتوبوله شده و پس از برداشت نسبی مثانه از ناحیه فوق مثلثی به آن پیوند شد. تصاویر رادیوگراف و اولتراسونوگرافی، و نمونه‌های خونی در روزهای صفر، 14 و 35 تهیه شدند. پس از کشتن حیوانات به شیوه انسانی در روز 35، مثانه جدید از حیوانات جدا شده و برای مطالعه هیستوپاتولوژی به بخش آسیب شناسی ارسال گردید.
نتایج : هیچ گونه تغییری در دانسیته و موقعیت توپوگرافی امعا و احشا در تصاویر رادیوگراف ساده مشاهده نشد. رادیوگراف با استفاده از ماده حاجب فقدان هرگونه نشت از محل همدهانی و بخیه‌ها را نشان داده همچنین نشانه رادیوگرافی دال بر رفلاکس مثانه‌ای – میزنایی و... مشاهده نشد. مطالعه تصاویر اولتراسونوگرافی نشان داد که دیواره مثانه جدید در محل همدهانی افزایش ضخامت یافته و سایر مناطق اکوژنیسیته و ضخامت طبیعی داشتند. خون شناسی بین دو گروه در روزهای صفر، 14 و 35 اختلاف معنی‌داری را نشان نداد. گلوکز، کلسترول، تری گلیسیرید، گراتینین، پروتئین تام، آلبومین، گلوبولین، کلسیم، پتاسیم، فسفر، سدیم، کلر، بی کربنات، اسیدیته، فشار اکسیژن خون سیاهرگی، فشار دی اکسید کربن خون سیاهرگی و فاصله آنیونی اختلاف معنی‌داری را بین دو گروه شاهد و آزمایش نشان ندادند، در حالی که سطح BUN بین دو گروه اختلاف آماری معنی‌داری را در زمان‌های مورد مطالعه آشکار ساخت. مهاجرت سلول‌های اوروتلیال در محل همدهانی به سمت بافت روده مورد توجه قرار گرفت.
نتیجه‌گیری : بر اساس این مطالعه پیوند مثانه با استفاده از قطعات ایلئومی در سگ امکانپذیر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: The radiographic, ultrasonographic, hamatologic, biochemical and histopathologic studies were done the following routine ileocystoplasty in dogs.
Design: Experimental study.
Animals: Twelve female mixed-breed Persian dogs.
Procedure: Persian mixed breed female dogs between 1-2 year-old and 15-24 kg body-weight were divided into control and experiment groups. Routine ileocystoplasty was performed on experimental dogs. Twenty centimeters of ileal segments were detubulized to U-form and were grafted to bladder after performing the partial supratrigonal cystectomy. Radiography, ultrasonography, hematologic and biochemical evaluations were prepared on days 0, 14 and 35 from all animals. Experimental group animals also were euthanized on day 35. Neobladders were resected and histopathologic sections were taken.
Results: No radiographic changes were detected in plain and contrast radiography indicative of any leakage from
anastomotic and suture lines. Vesicoureteral reflux, ... was not present. Ultrasonography revealed neobladder walls thickened at the anastomotic site. No significant changes were found in hematologic parameters ,glucose, cholestrol, triglyceride, creatinine, total protein, albumine, glutamine, serum electrolytes (calcium, potassium, phosphorus, sodium, chloride and bicarbonate), albumin, pH, venous blood gases (Po2 and Pco2) and anion gap. BUN was found significantly higher in experiment group in comparison to control group.
There were not marked morphologic changes in ileal
mucosa, uroepithelial migrated from remaining portion of the bladder to cover the ileal segments. Inflammatory cells infiltrations were not significant in neobladders.
Clinical implications: Based on the study, ileal segment is useful source for graft the bladder in dog. J.Fac. Vet.Med. Univ. Tehran. 60,2:187-194,2005.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dog
  • Hematology
  • Histopathology
  • Ileocystoplasty
  • Imaging