پاسخ هماتولوژیک و بیوشیمیایی به تمرین شدید در اسبهای مسابقه دو خون ایرانی

نویسندگان

چکیده

هدف : ارزیابی تغییرات فاکتورهای هماتولوژی و آنزیمهای بیوشیمیایی در تمرین سنگین اسبهای مسابقه و ارزیابی تحمل تمرین بدنی.
طرح : مطالعه مقایسه‌ای .
حیوانات : نوزده اسب مسابقه دو خون ایرانی با سن بین 5 تا 14 سال و وزن 350 تا 450 کیلوگرم.
روش : دو نمونه خون در زمان استراحت و بعد از تمرین چهار نعل در پیست 1650 متر تهیه شد. سمع قلب در زمان استراحت و بلافاصله بعد از تمرین تا دقیقه 60 انجام پذیرفت. نمونمه‌های خون برای آزمایشات هماتولوژیک و بیوشیمیایی به آزمایشگاه فرستاده شد. برای تعیین فعالیت آنزیمی از کیتهای تجارتی استفاده گردید.
تجزیه و تحلیل آماری : آنالیزواریانس، آزمون تی دانشجویی، برنامه spss.
نتایج : میانگین مقادیر هماتوکریت و گلبول قرمز و آنزیمهای کراتین کیناز، آسپارتیت آمینوترانسفراز و لاکتات دهیدروژناز بترتیب برابر با 3/3+ - 60/36 درصد، 88/0+ - 8/6 میلیون در میکرولیتر، 3/20+- 8/196 واحد در لیتر، 73/29+ـ 78/233 واحد در لیتر و 25/58+ـ 05/327 واحد در لیتر بود. میانگین مقادیر این فاکتورها تماما افزایش معنی‌داری را در بعد از تمرین نشان دادند. میانگین ضربان قلب استراحت 54/5+ـ 10/36 ضربان در دقیقه و میانگین حداکثر ضربان قلب و ضربان قلب دقیقه 60 بعد از تمرین، بترتیب برابر با 83/16+ـ 89/131 و 70/11+ـ 36/42 ضربان در دقیقه بود. ضربان قلب حداکثر افزایش معنی‌داری را نسبت به ضربان قلب استراحت نشان داد.
نتیجه‌گیری : با وجود افزایش معنی‌دار در مقادیر آنزیمی، افزایش شدید و مرضی آنها اتفاق نیفتاده و بنابراین شاهدی بر آسیب قلبی – عضلانی که گویای کارآیی ضعیف باشد وجود ندارد. با توجه به نوع تمرین، ذخیره مناسبی از گویچه‌های قرمز و ظرفیت افزایش ضربان قلب در اسبها وجود دارد. اندازه‌گیری فعالیت آنزیمی به تنهایی برای تعیین میزان کارآیی اسب قابل اعتماد نیست لیکن، تعیین این فاکتورها در حضور آسیب شدید و به همراه برخی فاکتورهای دیگر نظیر اندازه‌گیری هماتوکریت و ضربان قلب برای تعیین کارآیی ضعیف ارزشمند می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: Evaluation of exercise tolerance of horses in the rest and post-exercise by measurement of changes inhematological factors and enzyme activities.
Design: Comparative study.
Animals: Nineteen Iranian cross-bred race horses aged 5 to 14 years old and 350 to 450 Kg weight.
Procedure: Two blood samples were taken at rest and after galloping in 1 mile track .Auscultation of heart was done at rest and immediately after exercise up to 60 minutes.Blood samples were submitted to laboratory for hematological and biochemical experiments. The commercial kits were used to measurement of enzyme activities.
Statistical analysis: T-student test, Analysis of variance, SPSS program.
Results: The mean of PCV,RBC values and, CPK, AST, and LDH activities at rest were obtained, 36.60 +_ 3.3
percent,6.8+_0.88 million/ul,196.8+_20.3u/l, 233.78 +_29.73 u/l and 327.05+_58.25 u/l respectively. The mean values of these factors after exercise were significantly increased to before exercise (p<0.05). The mean of resting heart rate was 36.10+_5.S4 bpm and the mean of maximum heart rate and heart rate in sixtinth minutes after exercise were 131.89+_16.83 and 42.36+_11.70 bpm respectively, there is significant increase of maximum heart rate to resting heart rate (p<0.05).
Clinical implications: Although there is significant increase in enzyme activities, but marked and pathological increase do not occur and therefore there is no any evidence of muscular/cardiac damage or poor performance. There are rather good capacity of PCV and cardiac reserve in the horses with regard of sub maximal
exercise. Measurement of serum enzymes alone, are not reliable for detection of poor performance. However, detection of such factors in the precence of acute damage or along with some other factors like PCV and HR are valuble for determination of poor performance. J.Fac. Vet.Med. Univ. Tehran. 60,2: 195 - 199,2005

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biochemical factors
  • exercise
  • Hematology
  • Horse