تشخیص مواردی از جداشدگی شبکیه به کمک اولتراسونوگرافی در اسبهای دارای کاتاراکت

نویسندگان

چکیده

هدف : تشخیص مواردی از جداشدگی شبکیه به کمک اولتراسونوگرافی در اسب.
حیوان : سه راس اسب.
روش : مطالعات بالینی و انجام اولتراسونوگرافی بر روی چشم با پروب خطی 5/7 مگاهرتز با استفاده از مدروشنایی بهنگام از راه پلکی و تشخیص عارضه.
نتایج : در تصاویر اولتراسونوگرافی از چشم اولین اسب، ساختارهای خطی اکوژنیک بصورت نوارهای سفید رنگ و قیفی شکل در فضای فاقد اکوی زجاجیه دیده می‌شد. در نمای اولتراسونوگرافی چشم دو اسب دیگر، دانسیته خطی هیپراکوئیک محدب شکل در قسمت خلفی کره چشم رویت می‌شد.
نتیجه‌گیری : یافته‌های اولتراسونوگرافی مشاهده شده مشخص کننده عارضه جداشدگی شبکیه بصورت کامل در یکی از اسبها و جداشدگی بخشی از شبکیه در دو اسب دیگر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: Diagnosis of retinal detachment by using ultrasonography.
Animals: 3 horses.
Procedure: Clinical examination and diagnosis of disorder on the basis of ultrasonographic findings with
7.5 MHz probe and real time B. mode technique, transpalpebrally.
Results: Ultrasonography showed echo dense linear structures resulted in classic funnel appearance of vitreous in one case and convex hyper echoic linear density of the back of globe in two cases.
Clinical implications: Ultrasonographic findings were characteristic of complete retinal detachment in one case and partial retinal detachment in two cases.
J.Fac. Vet.Med. Univ. Tehran. 60,2:201-202,2005.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cataract
  • Horse
  • Retinal detachment
  • Ultrasonography